Keila Ühisgümnaasiumi kodukord

 

§        1. Üldsätted

Keila Ühisgümnaasiumi kodukord on kohustuslik kõikidele Keila Ühisgümnaasiumi õpilastele ja koolitöötajatele koolis, kooliterritooriumil, kooli üritustel.

(1)               Kooli kodukord

1)      Kooli kodukord lähtub üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.

2)      Kooli kodukorda jm õpilaste tegevust reguleerivaid õigusakte tutvustab õpilastele ja nende vanematele klassijuhataja.

3)      Kooli kodukord on nähtaval kooli koduleheküljel.

4)      Õpilaste kooli vastuvõtmise ja lahkumise sätestab Keila Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord, mis on nähtaval kooli koduleheküljel.

5)      Pikapäevarühm

6)      Pikapäevarühma tööd reguleerib Keila Ühisgümnaasiumi põhimäärus ning  pikapäevarühma töö korralduse alused, mis on nähtaval kooli koduleheküljel.

7)      Tunnivälised tegevused toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile. 

§        2. Õpilane koolis

(2)               Õpilasel on õigus

1)      omandada kooli õppekava raames oma võimetele vastavat haridust;

2)      saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatel teavet kooli korralduse ning hindamise kohta;

3)      saada põhjendatud, vajadusel täiendavat abi õpetajatelt ja kooli töötajatelt  (konsultatsioonid, parandusõpe, logopeediline abi, psühholoogi nõustamine);

4)      kasutada klassi- ja koolivälises töös kokkuleppel juhtkonnaga tasuta kooli ruume, raamatukogu, rajatisi ning tehnilisi, õppe- ja spordivahendeid;

5)      olla valitud õpilasomavalitsusse;

6)      olla valitud hoolekogusse õpilasomavalitsuse liikmena;

7)      esitada õpilasomavalitsuse kaudu kooli juhtkonnale arvamusi ning ettepanekuid koolielu parendamiseks ja muutuste sisseviimiseks;

8)      pöörduda oma õiguste kaitsmiseks õpilasomavalitsuse, klassijuhataja või kooli juhtkonna poole.

9)      osaleda kooli ringide töös;

10)  olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest;

11)  saada kooliarstilt meditsiinilist esmaabi. 


(3)               Õpilase ja koolitöötajate kohustused

Õpilane ja koolitöötaja

1)      täidab kooli kodukorda;

2)      käitub viisakalt, korrektselt ja hoolivalt;

3)      austab kõigi õpilaste õigust õppida ning õpetajate õigust õpetada;

4)      suhtub õpikohustustesse vastutustundega ja vastutab oma õpitulemuste eest;

5)      on välimuselt ja riietumiselt korrektne ja kannab vahetusjalatseid;

6)      käitub viisakalt ja korrektselt ka väljaspool kooli, esindab ennast ja oma kooli väärikalt ja ei kahjusta kooli mainet;

7)      suhtub kooli varasse hoolivalt, tagastab õpikud õigel ajal ja heas seisukorras;

8)      parandab või hüvitab rikutud õppevahendid ja kooli vara;

9)      täidab koolis kehtestatud ohutusnõudeid. 

(4)               Õpilase kiitmine ja tunnustamine

Õpilast tunnustatakse väga heade õpitulemuste ja kooli esindamise eest järgmiselt:

1)      kirjalik kiitus õpilaspäevikus, e-päevikus;

2)      kiitus direktori käskkirjaga, sellest teavitamine kooli stendil;

3)      õppenõukogu kiitus klassitunnistusele kandmisega;

4)      premeerimine meenete ja diplomitega olümpiaadidest, konkurssidest, viktoriinidest,  võistlustest tubli osavõtu eest;

5)      kutse koolijuhtkonna vastuvõtule. 

(5)               Õpilasele ja koolitöötajale kehtivad keelud

Keila Ühisgümnaasiumi õpilasel ja koolitöötajatel on keelatud

1)      põhjuseta puudumine ja hilinemine

2)      alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarbimine;

3)      ropendamine;

4)      kaasõpilaste füüsiline ja vaimne ahistamine;

5)      õppetöö häirimine;

6)      õppetundide ajal söömine ja närimiskummi närimine;

7)      mobiiltelefonide kasutamine tunnis;

8)      ohuallikate kooli toomine;

9)      füüsiline ja vaimne vägivald;

10)  administratsiooniga kooskõlastamata lindistada või filmida õppe- ja kasvatustegevust.  

(6)               Õpilase mõjutusmeetmed:

1)      suuline märkus;

2)      kirjalik märkus päevikusse või e-kooli;

3)      seletuskiri õpilaselt klassijuhataja või kooli direktori nimele;

4)      klassijuhataja vestlus lapsevanemaga;

5)      õpilase vestlus kooli sotsiaalpedagoogi/psühholoogiga;

6)      õpilase vestlus direktoriga või direktori asetäitjaga;

7)      väike õppenõukogu: klassi õpilased, klassijuhataja, aineõpetajad ja juhtkond;

8)      ajutiselt õppeaines osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada ainelist iseseisvat tööd sotsiaalpedagoogi juhendamisel 10 õppepäeva ulatuses.

9)      ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul.

10)  märkus tunnistusel lähtuvalt õppenõukogu otsusest (hoiatus);

11)  mitterahuldav käitumine tunnistusel;

12)  taotlus alaealiste komisjoni või politseisse.

§        3. Koolipäev

(1) Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 07.00-19.00. Kooli uksed  avab  ning  signalisatsiooni  lülitab  välja  majahoidja. Laupäeval on koolimaja avatud kell 08.20-15.25. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud esmaspäevast reedeni kell  8.30 -15.00.

1) Õpilane peab olema koolis 5 minutit enne esimese tunni algust.

2) Tunni algusest annab märku kaheminutilise vahega kellahelin, millest esimene on

klassidesse kogunemiseks ja õppevahendite korrastamiseks, teine õppetunni

alustamiseks. Tunni lõpetab üks kellahelin

3) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 20 minutit.

4) Tundide kellaajad:

Statsionaarne õpe

Mittestatsionaarne õpe

Teisipäev ja neljapäev

Laupäev

1.      8.15 - 9.00

2.      9.10 – 9.55

3.      10.05 - 10.50

4.      11.00 - 11.45

5.      12.10 - 12.55

6.      13.05 - 13.50

7.      14.00 - 14.55

1.      14.15-15.00

2.      15.00-15.45

3.      15.50-16.35

4.      16.40-17.25

5.      17.30-18.10

 

1.      09.00-09.45

2.      09.50-10.35

3.      10.40-11.25

4.      11.30-12.15

5.      12.20-13.05

6.      13.10-13.55

7.      14.00-14.45

5)  Söögivahetunnid 

09.55 – 10.05   (I – II  klass)

10.50-11.00     ( III-IV klass)

11.45 – 12.10  (V – XII klass).

6)  Pikapäevarühmad töötavad kell 12.10 – 16.00.

7)  Õppetegevust reguleerib päevakava.

8)  Muudatustest tunniplaanis teatab õppealajuhataja klassijuhatajale, aineõpetajale, kes omakorda  informeerib õpilasi.Õpilaste vanemaid informeerib vastavasisulistest muudatustest klassijuhataja elektrooniliselt.

9)Põhikooli õpilastel on õppepäeva ajal lahkumine kooli territooriumilt ilma loata keelatud. Gümnaasiumi õpilased võivad lahkuda kooli territooriumilt söögivahetunnil.

10) Õpilased võivad septembri ja mai kuus vastavalt ilmastikule vahetundidel viibida õues.

11)  Koolipäeva jooksul on õpilasel lubatud koolist lahkuda lapsevanema, klassijuhataja või kooliarsti kirjaliku loaga.

§        4. Tunniväline tegevus

(1) Ülekoolilised klassivälised tegevused toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile.

(2) Huvialaringid toimuvad vastavalt huvialaringide tunniplaanile, mis on nähtavad kooli kodulehel.

(3) Ekskursioonidel, matkadel, õppekäikudel, võistlustel ja olümpiaadidel esindab õpilane oma kooli ning täidab õpetajate ja teiste neid juhendavate täiskasvanute korraldusi, käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt, täidab ohutusnõudeid. 

§        5. Koolist puudumine

(1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat (meilitsi, telefoni teel või SMS-ga) õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

(2) Kui klassijuhatajalon tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse vallavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(3) Kui vanem ei ole klassijuhatajatõpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajaei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

(4) Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel on sätestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §11, lõige 1.

(5) Õpilase puudumise fikseerib õpetaja eKoolis.

(6) Puudumistõendi esitab õpilane kirjalikult.

(7) Õpilasel on lubatud puududa koolist aineolümpiaadide, spordivõistluste, muusikakooli eksamite, konkurssidel osalemise tõttu. Eelnevalt esitab aineõpetaja, treener, muusikakooli direktor, huvialajuht jne kirjaliku tõendi kooli direktorile. 

§        6. Õppetöö

(1) Õpilasel peavad kaasas olema kõik õppetööks vajalikud õppevahendid.

(2) Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

(1) Koduse töö puudumisest teavitab õpilane aineõpetajat enne tunni algust.

(3) Mobiiltelefonid, pleierid, MP3-mängijad peavad olema tundide ajal välja lülitatud ja koolikotis. Kui õpilane ei järgi antud korraldusele, on õpetajal õigus esemed ära võtta  ja viia hoiule kantseleisse, teavitades klassijuhatajat. Esemed tagastatakse vanemale.

(4) Igal õpilasel on klassis kindel õppimiskoht, mille ta valib õppeaasta alguses.Vajadusel on õpetajal õigus õpilase istekohta klassis muuta.

(5) Õpilane tohib õppetunnis fotografeerida, lindistada või filmida ainult õpetaja ja kõigi ruumis viibivate õpilaste või nende vanemate kirjalikul loal.

(6) Elektrooniliste abivahendite nagu mobiiltelefon, tahvelarvuti, arvuti kasutamine tunnis peab olema seotud tunni eesmärgiga ja kooskõlastatud.

(7) Tundidesse ei tohi hilineda. Hilinemise põhjused teatatakse aineõpetajale ja
klassijuhatajale.

§      7. Toitlustamine

(1) 1.-9. klasside õpilaste toitlustamine on tasuta.

(2) Peale  2. õppetundi toitlustatakse 1.-2.  klasside õpilasi,  peale  3.  õppetundi – 3.-4.  klasside õpilasi ning peale 4. õppetundi – 5.-9. klassi õpilasi.  Neid  saadavad  õpetajad,  kellel  oli  eelnev  õppetund. 

(3) 10.-12. klasside õpilaste toitlustamine toimub samuti peale 4. õppetundi koolikohvikus.  Söögivahetunni  ajal  vastutab söögisaali korra eest õpetaja-korrapidaja.

(4) Õpetajad  ja  õpilased  võivad  käia  koolikohvikus  ka  muul  ajal,  kui  see  ei  sega  Keila Kooli  õpilaste toitlustamist. 

§      8. Õpilaste  tervisekaitse

(1) Kooli sisustus, ruumid, hooned ja maa-ala vastavad esitatud tervisekaitsenõuetele.

(2) Juhul,  kui  tehnilistel  põhjustel  klassiruumide  temperatuur  langeb  madalamale  kui +19оС, vanemates  klassides (7–12) lühendatakse õppetunde, algklassides (1–6) õppetöö  katkestatakse.

(3) Välisõhutemperatuuri  langemisel  madalamale,  kui  -20оС,  võivad  koolist  puududa 1.–6.  klasside  õpilased,  madalamale,  kui  -25оС, -  7.–9.  klasside  õpilased.  Gümnaasiumi  õpilased – sõltuvalt  elukohast.

(4) Kehalise  kasvatuse  tunde  talvel  ei  toimu:

1. – 6.  klassides   -   õhutemperatuuril  madalamal,  kui   -10оС 

7. – 12.  klassides -   õhutemperatuuril  madalamal,  kui   -15оС  

(5) Ujula  õppetunnid  toimuvad  kaks  korda  aastas – sügisel  ja  kevadel  8  tundi  igal  hooajal.  Õppetunnid  3.  klassis – vastavalt  riiklikule  õppekavale.

§      9. Õpilaste vaimne ja füüsiline turvalisus

(1) Kool loob tingimused õpilaste koolis viibimise ajaks tema vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks;

(2) Vaimset või füüsilist tutvalisust ohustavatest juhtumist teavitamise kord on järgmine:

1)  õpilane pöördub koheselt klassijuhataja või teise koolitöötaja poole;

2) klassijuhataja teavitab vajaduse korral koolijuhtkonda ja koolipsühholoogi/sotsiaaltöötajat;

3) koolijuhtkond kaasab juhtumi lahendamiseks vajaduse korral linnavalitsuse sotsiaaltöötajat, lastekaitset ja politsei.

(3)Kool võib õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kasutada kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid. 

§      10. Garderoob

(1) Üleriided jäetakse garderoobi ja vahetatakse jalatsid.

(2) Üleriiete taskutesse ei jäeta dokumente, võtmeid, raha, mobiiltelefone ega muid
väärisesemeid.

(3) Õpilane käitub garderoobis viisakalt nii klassikaaslastega kui ka kooli töötajatega. Videovalve. 

§      11. Dokumendid ja õppevara

(1) . Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mida õpilane kannab koolis kaasas.

(2) . Põhikooli õpilasele väljastatakse klassitunnistus õppeaasta lõpus või lapsevanema nõudmisel. Gümnaasiumi õpilastele väljastatakse kursuste hinnetega tunnistus üks kord aastas.

(3) . Põhikoolilõpetajale väljastatakse põhikooli lõputunnistus seadusest tulenevas korras.

(4) . Iga õppeaasta alguses väljastatakse põhikooli õpilasele kooliraamatukogus vastavalt raamatukogu töökorralduse alusele ja õppeplaanile õpikud ja töövihikud. Õppeaasta lõpul tagastab põhikooli õpilane kooliraamatukogule õpikud.

(5) Iga õppeaasta alguses väljastatakse gümnaasiumi õpilasele kooliraamatukogus vastavalt raamatukogu töökorralduse alusele ja õppeplaanile õpikud. Õppeaasta lõpul tagastab gümnaasiumi õpilane kooliraamatukogule õpikud.

(6) Ilukirjanduse jm laenutamine toimub kooli raamatukogu kasutamise eeskirja alusel.

(7) Õppeaasta lõpul või õpilase lahkumisel koolist väljastatakse õpilasele vajaminevad dokumendid juhul, kui õpilane on koolile tagastanud talle väljastatud õpikud, raamatukogust laenutatud raamatud. Õpilase lahkumisel koolist tagastab õpilane õpilaspileti.