KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN

2018-2019 õa

 

 

Üldsätted

 

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevusealane kohustuslik dokument.  Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.

Üldtööplaani arutab läbi ja kiidab heaks kooli õppenõukogu iga õppeaasta algul.

Üldtööplaani nõuetekohase täitmise kindlustab kooli direktor.

 

Üldtööplaani ja selle andmestikku säilitatakse kolm aastat. Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2 kohaselt kinnitada üldtööplaan iga õppeaasta alguseks.

 

Kooli arenguülesanded on püstitatud järgmistest arengueesmärkidest lähtuvalt:

 • uuenenud õpikäsitus ja õpilaste individuaalse arengu toetamine, veelgi suurem rõhuasetus õppijakesksele lähenemisele;
 • pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid;
 • elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus;
 • digipööre elukestvas õppes
 • võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv
 • tulemuslik ressursikasutus.

 

Eesmärgid 2018/2019.õppeaastaks

 

 1. Õppe-kasvatustöö

 

 1. Kooliõppekava arendamine
 2. Õpilase arengu toetamine väärtuskasvatuse põhimõtete alusel (õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine ja väärtushinnangute kujundamine,  aineolümpiaadideks valmistumine ja osavõtt, loovtööd põhikoolis)
 3. Ühiste hindamisnõuete korrigeerimine (hindamisjuhendi täiendamine)
 4. Kujundava hindamise süsteemi pidev arendamine ja kasutamine õppetöös
 5. Õppekava rakendamine  (tasemetööd, põhikooli eksamid ja loovtöö, , üleminekueksam,  õppekäigud ja matkad, projektipõhine tegevus)
 6. Tugisüsteemide töö korraldamine: HEV-koordinaatori, sotsiaalpedagoogi, õpiabi  ja logopeedi teenuste kasutamine laste abistamisel
 7. Õpetaja kutse-eetika järgimine, sallivuse ja konfidentsiaalsuse tagamine
 8. Karjäärinõustamine
 9. Huviringide tegevus (ringides osalemine, tulemuslikkus)

 

Üldeesmärk:  uuenenud õpikäsitus ja õpilaste individuaalse arengu toetamine (rõhuasetus õppijakesksele lähenemisele)

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1. Õppijakeskse õpikäsituse laialdasem ja sagedasem praktiseerimine, rakendamine

1) Ainekavade korrastamine 

september

aineõpetajad (AÕ)

2) Ainekavade ja töökavade kooskõla analüüsimine

pidev

õppealajuhataja (ÕJ)

 

3) VIII klassi õpilaste loovtööde või praktiliste tööde juhendamine

pidev

aineõpetajad AÕ

 

4) Muudatuste tegemine kooliõppekavasse (muudatused tunnijaotusplaanis)

pidev

ÕJ

Direktor

2. Iga õppija individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamine

1) Õpioskuste arendamine ja õpihoiakute kujundamine ainetundides

pidev

aineõpetajad

2) Maakondlikel aineolümpiaadidel ja aineüritustel osalemine

vastavalt plaanile

aineõpetajad

3) Õpilaste loovuse arendamine

pidev

klassijuhatajad

3. Kujundava hindamise arendamine ja kasutamine

1) Õpilaste hinnete kajastamine e-koolis

pidev

aineõpetajad

2) Tagasiside saamine õpetajatelt kujundava hindamise tulemuslikkusest

august

õppealajuhataja

4. Õppekava rakendamine

1) Tasemetööde läbiviimine ja tulemuste analüüs

mai

õppealajuhataja

2) Loovtöö koostamine 8. kl ja tulemuslikkuse analüüs

august

õppealajuhataja

3) Üleminekueksami korraldamine ja tulemuslikkuse analüüs

mai-august

õppealajuhataja

4) Õpilaste õpitulemusi analüüsimine kooliastmeti

juuni-august

õppealajuhataja

5) Kontrolltööde graafiku jälgimine koolis

pidev

õppealajuhataja

6) Eksamigraafikute koostamine

märts

õppealajuhataja

5. Tugisüsteemide töö korraldamine

1) Õpilaste ja lastevanemate nõustamine

vajadusel

õppealajuhataja

 (HEVko)

2) Planeerimine  ja koordineerimine:

 • õpiabirühmad
 • pikapäevarühm
 • väikeklass II ja III astmel, ka muudatused II astme väikseklassi õppekorralduses
 • kõneravi tunnid

august

õppealajuhataja

6. Õpetaja kutse-eetika, sallivuse ja konfidentsiaalsuse tagamine

1) Aineõpetajate tundide külastamine (vastavalt sisekontrolli plaanile) (vt lisa)

aasta jooksul

juhtkond

2) Õpilaste rahulolu küsitluse läbi viimine ja analüüsimine õppe-kasvatustegevuse  küsimustes

märts

õppealajuhataja

7. Karjääriõpetuse planeerimine

1) 8.- 9. kl õpilastele karjäärinõustamise korraldamine ja õppimisvõimaluste  tutvustamine 

 

jaan-märts

 

klassijuhataja

8. Huvitegevuse korraldamine

1) Kooli huviringide tööle rakendamine

august

huvijuht

2) Õpilaste osavõtt huvitegevusest: analüüsimine klasside lõikes

 

huvijuht

9.Liikluskas-vatuslik tegevuse koolis

1) Klassi- ja aineõpetajad määravad liikluskasvatuse teemad, mida käsitletakse integreeritult ainetundides

(vt www.mnt.ee/index.php?id=11240)

Pidev

Klassijuhatajad ja aineõpetajad

2) Maanteeameti projektides osalemine

 

vastavalt võimalustele

 

 

Üldeesmärk: huvitegevus toetab õppetööd ning toetab isiklike, kultuuriliste ja ühiskondlike väärtuste kujundamist (kodukoha haridus- ja kultuurielu väärtustamine, tervislike  eluviiside väärtustamine, enesehinnangu kujundamine, liikluskultuuri kasvatamine ja loovuse arendamine iseendas)

 

Nr

Üritus

Kuupäev

Vastutavad ja kaasatud isikud

 

September

1.

Üritused

1.1

Teadmiste päeva ettevalmistamine

 • saali kaunistamine
 • vitriinide kujundamine

29.08.-31.08.

1. klassijuhataja, huvijuhid

1.2

Teadmiste päev: 1.septembri avaaktus koolis ja Keila lauluväljakul

01.09.

 

1. kl klassijuhataja, ÕOV, huvijuhid

1.3

Spordipäev

07.09

kehalise kasvatuse õpetajad

1.4

ÕOV valimised ja tööplaneerimine

12.09

ÕOV, huvialajuht

1.6

Pildistamine

20.09

hivijuhid

1.6

Lastevanemate koosolek ja klassikoosolek

26.09.

juhtkond, klassijuhatajad, aineõpetajad

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

Töökavade arutlus, ühisürituste planeering, kokkuvõte möödunud aasta tööst.

Õppekäik Vene muuseumi. Näitus „KOOLITUND, VAHETUND: vene haridus Tallinnas 1715–1944"

1 nädal

 

N.Vavilova

 

2.2

Oskusainete ja algklasside  õppetool:

töö planeerimine

 

18.09

 

J.Mihhejeva

 

 

spordipäeva ettevalmistus ja läbiviimine

1 nädal

L.Kanger

2.3

Reaal- ja loodusainete õppetool:

töö planeerimine, õppekäikude ja õppeekskursioonide plaani kinnitamine

1 nädal

O.Orotško

 

Ökoprojekt „Minu puu" (1.-6.kl)

kuu jooksul

N.Lisovskaja

I.Õunapuu

 

Oktoober

1.

Üritused

 

Õpetajate päev

 • ÕOV päev
 • Väike kontsert õpetajatele
 • vastuvõtt ja kontsert Keila KK

05.10

Huvijuhid, ÕOV

 

Sügispidu (1.-4. kl)

19.10

algklasside ja oskusainete õppetool

 

Ainevaheline ökoprojekt „Minu puu"
(1.-6.kl)

kuu jooksul

loodusainete õpetajad, klassiõpetajad, informaatika- ja kirjandusõpetajad

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

 

 

Halloween

31.10

T.Parinova

Õppekäik Niguliste muuseumi

04.10

N.Vavilova

2.2

 

Oskusainete ja algklasside  õppetool:

Sügispeo ettevalmistus ja proovid

kolmas nädal

I.Skvortsova

2.3

 

Reaal- ja loodusaine õppetool:

 

 

Õppekäik Energia (8.kl)

01.10

O.Orotško

Õppekäik Keila Vesi (5-6.kl)

01.10

I.Õunapuu

 

November

1.

Üritused

 

 

1.1

Ainevaheline ökoprojekt „Minu puu"

(1.-6.kl)

kuu jooksul

loodusainete õpetajad, klassiõpetajad, informaatika- ja kirjandusõpetajad

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

 

 

 

Mardipäev

12.11

L.Derlõš

 

Kodanikupäeva viktoriin (koos Paldiski Vene põhikooliga)

 

27.11

 

N.Vavilova

 

2.2

 

Oskusainete ja algklasside  õppetool

Etlejate konkurss (1.-4.kl)

16.11

 

I.Skvortsova

 

2.3

 

Reaal- ja loodusaine õppetool:

Ainevaheline ökoprojekt „Minu puu"

kuu jooksul

I.Õunapuu

N.Lisovskaja

 

Detsember

1.

Üritused

1.1

Õppeekskursioon S-Peterburgi (7.-9. kl)

14-16.12

N.Vavilova

1.2

 

Vene teatri etendus (5.-6.kl)

 

N.Vavilova, S.Suldenko

1.3

 

Muusikastuudio akadeemiline kontsert

21.12

muusikastuudio õpetajad

1.4

Jõulutöötuba „Võlumartsipan"

Jõuluteemaline ettelugemine (1.-4.kl)

18.12

huvijuhid ja klassijuhatajad

1.5

Jõulupeod

 • algklasside jõulupidu (1.-3.kl)

20.12

 

huvijuhid ja klassijuhatajad

1.6

Jõulukontsert (4.-9.kl)

12.12

huvijuhid, ringijuhid, klassijuhatajad

1.7

Projekt „Minu Riik" (Riigikogu külastamine), 9.klass

18.12

I.Õunapuu

2.

Õppetoolod

 

 

2.1

Oskusainete ja algklasside  õppetool

Õpilastööde näitus

3 nädal

T.Talve

2.2

Reaal- ja loodusaine õppetool:

 

 

 

Matemaatika olümpiaadi koolivoor (4.-9.kl)

 

teine nädal

O.Orotško,
N.Šutkova

 

Loodusainete olümpiaadi koolivoor (7.-9.kl)

teine nädal

I.Õunapuu

N.Lisovskaja

 

2018-2019 õa

II poolaasta

 

Jaanuar

 

 

1.

Üritused

 

 

1.1

„Mesimumm" (õpimäng 7.-9. kl)

al. 17.01.

O.Orotško

1.3

Innove koolitus

15.01

aineõpetajad

1.4

„Robotite linn" (näituse külastamine) –
5.-6.kl

18.01

klassijuhatajad

1.5

Holokausti mälestuspäev (7-9.kl)

25.01

N.Vavilova

1.6

Õppekäik Ämari lennuväljale

31.01

klassijuhatajad

 

Veebruar

 

 

1.

Üritused

 

 

1.2

Valentinipäev

töötab post

mängud

14.02.

9. klass, klassijuhataja, ÕOV, aineõpetajad, huvialajuht

1.4

Eesti iseseisvuspäev (pidulik aktus)

edukate õpilaste vastuvõtt

22.02.

J.Mihhejeva

I.Õunapuu

N.Lisovskaja

2.

Ainesektsioonid

 

 

 

Eesti keele ja inglise keele õppetool:

 

 

 

Põhikooli eesti keele olümpiaad (4-9.kl)

06.02

J. Mihhejeva, L.Derlõs

 

Eesti iseseisvuspäeva piduliku aktuse ettevalmistamine

20.02-

22.02.

I.Fels, J.Mihhejeva,

 

Reaal- ja loodusainete õppetool:

 

 

 

Loodusainete olümpiaad

28.01

I.Õunapuu

 

Humanitaarainete õppetool:

 

 

 

Holokausti mälestuspäeva ettevalmistamine

21.-24.01

I.Õunapuu, N.Lisovskaja

N.Vavilova

 

Algklasside õppetool:

Õpilastööde näitus „Eesti vabariik 100" (II korrus)

02.02.

algklasside õpetajad

 

Oskusainete õppetool:

22.02

 

 

kooli kaunistamine valentinipäevaks

13.02

tööõpetuse õpetajad

 

rahvastepalli võistlused (II aste)

25.01

kehalise kasvatuse õpetajad

 

Märts

 

 

1.

Üritused

 

 

1.1

Etendus „Kassimaja" (4.kl)

06.03

Klassijuhataja, muusikaõpetaja

1.2

Talvespordipäev liuväljal

08.03

kehalise kasvatuse õpetajad ja klassijuhatajad

1.3

Keelte päev

- etlejate konkurss 1.-3.kl (eesti keeles)

- etlejate konkurss 4.-9. kl (eesti ja inglise keeles)

14.03.

kõik keeleõpetajad, huvijuhid

2.

Ainesektsioonid

 

 

 

Eesti keele ja inglise keele õppetool:

 

 

 

Keelte päev

14.03

keeleõpetajad

 

Reaal- ja loodusainete õppetool:

 

 

 

Känguru (matemaatiline võistlus)

21.03

O.Orotško

N.Šutkova

 

Humanitaarainete õppetool:

Unepäev

18.03-22.03

L.Liivik, G.Malofejeva

 

Aprill

 

 

1.

Üritused

 

 

1.1

Huumoripäev (mäng „Kus on loogika?")

01.04

ÕOV, huvijuhid

1.2

Videoklippide projekti lõpetamine

18.04

huvijuhid

1.3

Õppekäik Maarjamäe lossi ajaloomuuseumi

31.04

N.Vavilova

 

Mai - juuni

 

 

1.1

Emadepäeva kontsert

11.05

klassijuhatajad, ringijuhid, huvialajuht

1.2

Muusikastuudio lõppkontsert

28.05

muusikastuudio õpetajad

1.3

8. kl üleminekueksam (matemaatika)

8. kl üleminekueksam (eesti keel)

04.06

06.06

matemaatikaõpetajad

eesti keele õpetajad

1.4

Lahtiste uste päev: tulevase 1. klassi õpilaste lastevanemate koosolek

18.05

L. Kanger

1.5

9. klassi viimane koolikell (algus kell 13.00)

30.05

I.Õunapuu

1.6

Klassiekskursioon Saaremaale (5.-7.kl)

03.06

klassijuhatajad

1.7

Spordipäev

10.06

kehalise kasvatuse õpetajad

 

Riigieksamid (õhtukool)

 

 

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai 2019. a;
matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a;

kooli juhtkond:

J. Mihhejeva

N. Lisovskaja

 

Tasemetööd

 

 

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;

 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

 3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

kooli juhtkond:

J. Mihhejeva

N. Lisovskaja

 

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel võõrkeelena (kirjalik) - 03.06.2019

Eesti keel võõrkeelena (suuline) – 4.-5.05.2019

Matemaatika (kirjalik) – 10.06.2019

Kolmas eksam  – 13.06.2019

Kooli juhtkond:

J. Mihhejeva

N. Lisovskaja

 

9. klassi lõpupidu (kell  12.00)

21.06

I.Õunapuu

 

 

 1. Koostöö huvigruppidega

 

 1. Huvigruppide kaasamine kooli arendustegevusse
 2. Partnerlussuhted, koostööprojektidega tegelemine
 3. Rahulolu-uuringute läbiviimine kõikides huvigruppides

 

 

Üldeesmärk: huvigrupid on kaasatud kooli arengu toetamisse

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1.Toetada lastevanemate huvi koolis toimuva osas

Lahtiste uste nädal

 • 02.04-06.04

Üks kord aastas

Juhtkond, klassijuhatajad

Lastevanemate üldkoosolek

 • 26. september

kord aastas

Juhtkond, klassijuhatajad

2. Kaasata lapsevanemaid huviürituste korraldamisse

Traditsiooniliste ürituste läbiviimine

 • sügispidu
 • jõulupidu
 • vabariigi aastapäeva
 • edukate õpilaste vastuvõtt
 • emadepäev
 • klassiüritused õppeaasta lõpus

 

huvijuhid

klassijuhatajad

3. Vanemate abistamine kasvatus-küsimustes koolituse organiseerimise ja vestluste kaudu

Ümarlaudade korraldamine

Kooli (vajadusel - väljaspool kooli) spetsialistide kaasamine

 

 

4. Selgitada välja lastevanemate arvamus koolis toimuva osas

Korraldada rahuloluküsitlusi lastevanemate seas

Üks kord aastas (teavitamine küsitlusest  üldkoosolekul)

juhtkond

5. Koostöö kooli tugistruktuuride ja linna/valla sotsiaaltöötajate ja lastekaitse spetsialistide vahel

Osalemine tugivõrgustiku tegevustes, nõustamiskomisjoni töös

vastavalt vajadusele

sotsiaalpedagoog

6. Koostöö Keila linnavalitsusega

Osavõtt linna allasutuste nõupidamistest

kord kuus

direktor

 

Üldeesmärk: raamatukogu osaleb õpilaste silmaringi arendamisel ning õpetab õpilastele kirjanduslike allikate kasutamist

 

Raamatukogu tööplaan

 

Raamatukogu tööplaan 2018/2019

 

Kooliraamatukogu eesmärk on:

 • Toetada kooli õppekavas välja toodud hariduseesmärke
 • Kujundada lastes eluaegne harjumus lugemise, õppimise ja raamatukogude kasutamise vastu
 • Pakkuda võimalusi loovtööks ja info kasutamiseks
 • Võimaldada juurdepääs infoallikatele
 • Propageerida lugemist ning kooliraamatukogu kogusid ja teenuseid kogu koolis
 • Koostöös aineõpetajatega toetada erinevate ainetundide läbiviimist

Selle kõige sujuvaks toimimiseks on oluline kogu komplekteerimine, töötlemine ning teavikute kättesaadavaks tegemine. See on siis uute õpikute ning muude teavikute tellimine, arvele võtmine, töötlemine, laenutamine ja tagastamine, vajadusel väiksemate parandustööde tegemine, maha kandmine.

Õpilaste lugemishuvi tekkimise jaoks on olulised raamatukogutunnid, -näitused ning muud üritused.

 

Eesoleva õppeaasta jooksul planeeritud näitused ja üritused:

*September –Lev Tolstoi 190

*Oktoober –  Vladislav Krapivin 80

20. oktoober – ettelugemispäev

I klass tutvub raamatukoguga

*November – Nikolai Nosov 110 ja „Totu ja ta sõprade seiklused" 90 aastat ilmumisest

*Detsember – jõuluaeg

Lydia Koidula 175

F.R.Kreutzwald 215

*Jaanuar –  Pavel Bažov 140

*Veebruar –Vitali Bianki 125

*Märts – Eesti keele päev

*Aprill – Rahvusvaheline lasteraamatupäev

Juhan Liiv 155

*Mai – emadepäev

*Juuni – A.Puškin 220

Kogu aasta jooksul jooksvalt raamatukogutunnid koostöös õpetajatega.

 

 

 1. Eestvedamine ja juhtimine

 

 1. Kooli maine kujundamine
 2. Info liikumise parendamine
 3. Kooli sisehindamise aruande koostamine
 4. Õpetajate  osalemine projektitöödes
 5. Kooli dokumentatsiooni vastavusse viimine õigusaktidega
 6. Liikluskasvatusliku tegevuse korraldamine

 

 Üldeesmärk: kool ja huvigrupid osalevad planeeritud tegevuste analüüsimisel ning parendamisel

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1.Kujundada kooli mainet

1)Sündmuste ja ürituste kajastamine kohalikus meedias, fasebooki kooligrupis ja kooli kodulehel.

Pidev

juhtkond

2.Korraldada kooli töökorraldust, dokumentide korrastamist

1)Kooli tegevust reguleerivate dokumentide viimine vastavusse õigusaktidega

pidev

juhtkond, sekretär

3.Parendada koolisisest info liikumist

1) E-info edastamine

2) Iganädalane juhtkonna infotund

3) EHISe andmete korrastamine

pidev

pidev

pidev

juhtkond, infojuht, huvijuht

juhtkond

sekretär, õppealajuhataja

4.Toetuda  visioonile kooli juhtimises

1)Koolitustel, konverentsidel, õppepäevadel, nõupidamistel ja infopäevadel osalemine

vastavalt  plaanidele

juhtkond

2) Kooli kodulehekülje ajakohastamine

vajadusel

infojuht

5. Koostada sisehindamise aruanne; koguda andmeid uue aruandeperioodi - õppeaasta 2018/19 kohta

1) SH aruande koostamine ja esitamine

august

direktor

2) Kooli üldtööplaani koostamine, eesmärkide sõnastamine ja kinnitamine õppenõukogus

august

Õppealajuhataja direktor

3)Arenguvestlusete läbiviimine  personaliga

märts-mai

direktor

6. Arendada väärtusi suhetes

1) Salliv ja väärikas käitumine suhtlemisel   õpilaste ja kolleegidega

pidev

juhtkond

 

 1. Personalijuhtimine

 

 1. Täiendkoolituses osalemise ja tulemuslikkuse analüüsimine
 2. Koolisiseste koolituste läbiviimine
 3. Turvalisuse tagamine (tuleohutus, kriisiolukorras tegutsemine)
 4. Personali tegevuse hindamine, sisevaatlus

 

Üldeesmärk: koolis töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1.Hinnata ja  korrastada kooli  personalipoliitika

 

1) Personali poolt üheselt mõistetavate protseduurireeglite ja kindlate reglementide edasi arendamine

pidev

direktor

2) Personali kaasamine  kooli arendustegevusse

pidev

direktor

3) Kooli töötajate arengu toetamine

pidev

direktor

2. Hinnata ja kavandada täiendkoolituses osalemist ning personali vastavust kvalifikatsioonile

Sisekoolituste läbiviimine vastavalt plaanile  ja rahalistele võimalustele

aasta jooksul

juhtkond

3. Teostada sisevaatlus personali hindamiseks sisehindamise raames

Rahuloluküsitluse koostamine personalile juhtimise valdkonnas

kord aastas

direktor

 

Üldeesmärk: Õppenõukogu toetab organisatsiooni  olemasolu

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

Planeerida õppenõukogu  töö otstarbekalt

1) Õppenõukogu päevakorra planeerimine

vähemalt 3x õppeaastas

juhtkond

2) HEV õppe korraldamine

september

juhtkond

3) Turvalisusküsimused

august

juhtkond

Õppenõukogude läbiviimine

(vt lisa 1)

 • I trimester – 28. november
 • II trimester – 6. märts
 • III trimester – 6. juuni
 • õppeaasta lõpetamine – 29. august

 

Õppenõukogu esimees

Planeerida õppeaasta töö

1)Kooli üldtööplaani kinnitamine

2) IÕK rakendamine

august

 

Õppenõukogu esimees

Viia läbi uue arengukava kinnitamise protsess

1)Arvamuse avaldamine kooli arengukava

I poolsaasta 

Õppenõukogu esimees

Tegelda õppekava arendusprotsessiga

 

1)Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine nende kohta

juuni-august

Õppenõukogu esimees

Analüüsida õppekasvatustöö tulemusi

1)Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine

juuni -august

 

Õppenõukogu esimees

2) Klassikursuse kordama jätmine

 

3) Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

 

4) Õpilaste tunnustamine (kiituskirjad)

 

5) Põhikooli eksamitulemuste analüüs

august

6) Õppeaasta õppe-kasvatustöö analüüs ja ettepanekute tegemine paremate tulemuste saavutamiseks

 

 

LISA 1

 

31. august 2017

Päevakord

Teemakohased ettekanded

Teema käsitluse vajalikkus

1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine lähtudes eelmisest õppenõukogu otsusest

Õppealajuhataja

Õppenõukogu otsuse täitmise arutelu

2. Kooli 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani ja päevakava kinnitamine

Direktor

Kooli eesmärgid, tegevussuunad algavaks õppeaastaks, nende täitmise viisid, muudatused õppekasvatustöö korralduses lähtudes kehtivast seadusandlusest.

 

I trimester (28.11.2018)

Päevakord

Teemakohased ettekanded

Teema käsitluse vajalikkus

1. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses, meetmete kavandamine riskide vältimiseks

Klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja

Koolikohustuse täitmise analüüs, vajalike meetmete leidmine põhjendamata puudumiste ennetamiseks, tugivõrgustik

2. Tugiteenuste tagamine hariduslike erivajadustega õpilastele koolis, tugitegevuste mõju hindamine õpilase arengule

Õppealajuhataja

HEV koordinaator esitab tugiteenuste rakendamise analüüsi trimestri lõpus II trimester (06.03.2019)

 

II trimester (06.03.2019)

Päevakord

Teemakohased ettekanded

Teema käsitluse vajalikkus

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine

Õppealajuhataja, direktor

Koolikohustuse täitmise analüüs, vajalike meetmete leidmine põhjendamata puudumiste ennetamiseks, tugivõrgustik

2. Tugiteenuste tagamine hariduslike erivajadustega õpilastele koolis, tugitegevuste mõju hindamine õpilase arengule

Õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog

Meetmed haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamiseks koolis

3. Laste õppetöövälise aja sisustamine huvitegevuse kaudu

Õppealajuhataja, huvijuhid, ringijuhid, klassijuhatajad

Kokkuvõttev hinnang õppekasvatustöö tulemuste osas klassijuhatajatelt ja rühmakasvatajatelt; kooli huvitegevus ning huviringide töö kui õpilaste arengu toetamise võimalus kooli tasandil

 

III trimester (06.06.2019)

Päevakord

Teemakohased ettekanded

Teema käsitluse vajalikkus

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmise tulemuste hindamine

Õppealajuhataja, direktor

Koolikohustuse täitmise analüüs, vajalike meetmete leidmine põhjendamata puudumiste ennetamiseks, tugivõrgustik

2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse parendamiseks

Õppealajuhataja, klassijuhatajad, tugispetsialistid

Õppe-kasvatustegevuse analüüs, suunad ja parendusvaldkonnad järgmiseks õppeaastaks

3.Õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise otsustamine

Õppealajuhataja, klassijuhatajad

 

 

III trimester (juuni 2019)

Päevakord

Teemakohased ettekanded

Teema käsitluse vajalikkus

1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

Direktor, klassijuhataja

 

 

 

LISA 2

 

Sisekontroll 2018-2019 õa

 

Sisekontrolli tegevused

Aeg

Vastutav isik

Tulemuste esitamine

Ainekavad ja töökavad

september

Nadežda Lisovskaja

e-post

Klasside e-päevikud

pidev

Nadežda Lisovskaja

e-post

Koolikohustuste täitmine ja puudumised e-päevikus

pidev

Nadežda Lisovskaja

e-post ja õnnenõukogu

Õpilasraamatu täitmine

juuni, august

Klassijuhatajad kooli sekretär

 

Kontrolltööde plaan

iga semestri algus

Nadežda Lisovskaja

õppenõukogu ja e-kool

Töödistsipliin

pidev

Jelena Mihhejeva

arenguvestlus

Tundide vaatlus eesmärgiga hinnata HEV-õpilaste

vastavalt vajadusele

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

veebruar

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

jaanuar

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

detsember

juhtkond

arenguvestlus

Noorte õpetajate toetamine

vastavalt vajadusele

juhtkond

arenguvestlus

Tundide vaatlus õpetajate vahelise koostöö raames

üks kord aastas

kõik aineõpetajad

tagasisideleht

Operatiivne kontroll

vastavalt vajadusele

juhtkond

õpetajate list

Õppe- ja metoodilise materjali taotluste ja tellimuste analüüs

detsember, aprill

Jelena Mihhejeva; raamatukoguhoidja

õppenõukogu

Klassijuhatamine (tegevused ja analüüs)

september, mai

juhtkond

arenguvestlused