Keila Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Vastu võetud 25.04.2011 nr 6

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Haridus- ja Teadusministri 19. augusti 2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja koolist väljaarvamise kord" alusel ja kooskõlas Keila Linnavolikogu 30.novembri 2010 määruse nr 20 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele" § 1.

 

§ 1.  Kooli vastuvõtmiseks esitatavad dokumendid

 (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kirjaliku vormikohase taotluse, millele lisab:
 1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4) värvi- või mustvalge foto 3x4cm paberkandjal;
 5) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi originaali või ametlikult kinnitatud ärakirja;
 6) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane asub kooli õppima pärast õppeperioodi lõppu;
 7) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane asub kooli õppima õppeveerandi kestel.

 (2) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 

§ 2.  Kooli vastuvõtmiseks esitatavad tingimused

  Kirjalikke taotlusi I ja X klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul 1. märtsist kuni 28.augustini.
 1) Esimesse klassi võetakse laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks.
 2) Vanema taotlusel võib laps kooli astuda koolikohustuslikust east nooremana, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist. Vanem esitab koolivalmiduskaardi koos taotlusega.
 3) Kümnendasse klassi õppima asuja võetakse vastu põhikooli lõputunnistuse alusel.

 

§ 3.  Vastuvõtu korraldus

 (1) Kirjalikke taotlusi I ja X klassi astumiseks võetakse vastu üldjuhul 1. märtsist kuni 28.augustini.

 (2) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor. Otsus tehakse teatavaks kas suuliselt kohe või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul. I ja X klassi õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga 1.septembril.

 (3) Vastuvõtmise II-IX klassi ja XI-XII klassi otsustab kooli direktor esitatud dokumentide ja vajadusel vestluse alusel ning teeb otsuse teatavaks kas suuliselt kohe või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

 

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 29. aprillil 2011.