KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ÜLDTÖÖPLAAN

2016/2017 õa

 

 

Üldsätted

 

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevusealane kohustuslik dokument. Üldtööplaan on koolidokument, milles määratakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.

Üldtööplaani arutab läbi ja kiidab heaks kooli õppenõukogu iga õppeaasta algul.

Üldtööplaani nõuetekohase täitmise kindlustab kooli direktor.

 

Üldtööplaani ja selle andmestikku säilitatakse kolm aastat.

 

 

Eesmärgid 2016/2017. õppeaastaks

 

 1. Õppe-kasvatustöö

 

 1. Kooliõppekava arendamine
 2. Õpilase arengu toetamine väärtuskasvatuse põhimõtete alusel (õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine ja väärtushinnangute kujundamine, aineolümpiaadideks valmistumine ja osavõtt, loovtööd põhikoolis)
 3. Ühiste hindamisnõuete korrigeerimine (hindamisjuhendi täiendamine)
 4. Kujundava hindamise süsteemi kasutamine õppetöös
 5. Õppekava rakendamine  (tasemetööd, põhikooli eksamid ja loovtöö, üleminekueksamid, õppekäigud ja matkad, projektipõhine tegevus)
 6. Tugisüsteemide töö korraldamine: HEV-koordinaatori, sotsiaalpedagoogi, õpiabi ja logopeedi teenuste kasutamine laste abistamisel
 7. Õpetaja kutse-eetika järgimine, sallivuse ja konfidentsiaalsuse tagamine
 8. Karjäärinõustamine
 9. Huviringide tegevus (ringides osalemine, tulemuslikkus)

 

Üldeesmärk: õpilased omandavad  teadmisi, oskuseid ja hoiakuid, mis võimaldavad neil jätkata haridusteed ning toime tulla ühiskonnas

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1. Arendada kooliõppekava

1) Ainekavade korrastamine

september

aineõpetajad (AÕ)

2) Ainekavade ja töökavade kooskõla analüüsimine

pidev

õppealajuhataja (ÕJ)

3) VIII klassi õpilaste loovtööde või praktiliste tööde juhendamine

 

aineõpetajad AÕ

4) Muudatuste tegemine kooliõppekavasse (korrad vormistada lisadena)

 

ÕJ , direktor

2. Toetada õpilase arengut väärtuskasvatuse põhimõtete alusel

1) Õpioskuste arendamine ja õpihoiakute kujundamine ainetundides

pidev

aineõpetajad

2) Maakondlikel aineolümpiaadidel ja aineüritustel osalemine

vastavalt plaanile

aineõpetajad

3) Õpilaste loovuse arendamine

pidev

klassijuhatajad

3. Rakendada kujundavat hindamist

1) Õpilaste hinnete kajastamine e-koolis

pidev

aineõpetajad

2) Tagasiside saamine õpetajatelt kujundava hindamise tulemuslikkusest

august

õppealajuhataja

4. Rakendada õppekava

1) Tasemetööde läbiviimine ja tulemuste analüüs

mai

õppealajuhataja

2) Loovtööde koostamine 8. kl ja tulemuslikkuse analüüs

august

õppealajuhataja

3) Üleminekueksamite korraldamine

mai-juuni

õppealajuhataja

4) Õpilaste õpitulemusi analüüsimine kooliastmeti

juuni-august

õppealajuhataja

5) Kontrolltööde graafiku jälgimine koolis

pidev

õppealajuhataja

6) Eksamigraafikute koostamine

märts

õppealajuhataja

7) Analüüsida eksamite tulemusi ja teha kokkuvõtteid loovtööde ja uurimistööde tulemustest

august

õppealajuhataja

5. Korraldada tugisüsteemide töö

1) Õpilaste ja lastevanemate nõustamine

vajadusel

õppealajuhataja (HEVko)

2) Planeerimine  ja koordineerimine

- õpiabirühmad

- pikapäevarühm

- väikeklass III astmel

 

õppealajuhataja

6. Järgida õpetaja kutse-eetikat, tagada sallivus ja konfidentsiaalsus

1) Aineõpetajate tundide külastamine (vastavalt sisekontrolli plaanile) (vt lisa)

aasta jooksul

juhtkond

2) Õpilaste rahulolu küsitluse läbi viimine ja analüüsimine õppe-kasvatustegevuse küsimustes

märts

õppealajuhataja

7. Planeerida karjääriõpetust

1) 9. kl õpilastele karjäärinõustamise korraldamine ja õppimisvõimaluste  tutvustamine 

Jaan-märts

klassijuhatajad

8. Planeerida huviringide tööd

1) Kooli huviringide tööle rakendamine

august

huvijuht

2) Õpilaste osavõtt huvitegevusest: analüüsimine klasside lõikes

 

huvijuht

9. Korraldada liikluskasvatuslik tegevuse koolis

1) Klassi- ja aineõpetajad määravad liikluskasvatuse teemad, mida käsiletakse (vt www.mnt.ee/index.php?id=11240)

Pidev

Klassijuhatajad ja aineõpetajad

2) Maanteeameti projektides osalemine

vastavalt võimalustele

 

 

Üldeesmärk: huvitegevus toetab õppetööd ning toetab isiklike, kultuuriliste ja ühiskondlike väärtuste kujundamist (kodukoha haridus- ja kultuurielu väärtustamine, tervislike  eluviiside väärtustamine, enesehinnangu kujundamine, liikluskultuuri kasvatamine ja loovuse arendamine iseendas)

 

Nr

Üritus

Kuupäev

Vastutavad ja kaasatud isikud

I veerand

September

1.

Üritused

1.1

Teadmiste päeva ettevalmistamine

 • saali kaunistamine
 • vitriinide kujundamine

29.08.-31.08.

1. klassijuhataja, huvijuhid

1.2

Teadmiste päev: 1.septembri avaaktus koolis ja Keila lauluväljakul

01.09.

1. kl klassijuhataja, ÕOV, huvijuhid

1.3

Pildistamine

06.09

huvijuhid ja klassijuhatajad

1.4

ÕOV valimised ja tööplaneerimine

9.09

ÕOV, huvialajuht

1.5

Õppekäigud KIK projekti raames

 

 

Pudisoo raba (1.-2. kl)

15.09.

klassijuhatajad

Nõmmeveski (3.-4. kl)

22.09.

klassijuhatajad

Pärispea küla (5.-6. kl)

29.09.

klassijuhatajad

Kolgaküla (7.-8. kl)

30.09.

klassijuhatajad

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

 

 

Töökavade arutlus, ühisürituste planeering, kokkuvõte möödunud aasta tööst.

1 nädal

N.Vavilova

Õppekäik vabaõhumuuseumi (8.kl)

4 nädal

J.Mihhejeva

2.2

Oskusainete ja algklasside  õppetool:

 

 

töö planeerimine

1 nädal

L.Kanger

2.3

Reaal- ja loodusainete õppetool:

 

 

Töö planeerimine, õppekäikude ja õppeekskursioonide plaani kinnitamine

1 nädal

O.Orotško

Õppekäikude korraldamine KIK projekti raames

3-4 nädal

J. Karasevits

Energia keskus (õppekäik) (7.kl)

20.09.

O.Orotško

Oktoober

1.

Üritused

1.1

Õpetajate päev

 • ÕOV päev
 • Väike kontsert õpetajatele
 • vastuvõtt ja kontsert Keila KK

05.10.

Huvijuhid, ÕOV

1.2

Lastevanemate üldkoosolek

12.10

juhtkond

1.3.

Õppekäigud KIK projekti raames

 • Joaveski küla (9. kl)

06.10

klassijuhataja

1.4

Sügispidu (1.-4. kl)

21.10

algklasside ja oskusainete õppetool

1.6

Katsumuste rada (loodusmäng 4.-9. kl)

21.10

I.Õunapuu klassijuhatajad

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

 

 

Õppekäik Ajaloomuuseumi (8.kl)

13.10

L.Kanger

2.2

Oskusainete ja algklasside  õppetool:

 

 

Rahvastepalli võistlused

14.10

keh. kasv. õpetajad

2.3

Reaal- ja loodusaine õppetool:

 

 

Õppekäigud KIK-pojekti raamed

oktoober

A.Saard, J.Karasevitš

II veerand

November

1.

Üritused

 

 

1.1

Maaeluministeeriumi projekt „Meile meeldib eesti toit" (Kurgja Talumuuseum) (6-9.kl)

31.10-02.11

J.Mihhejeva

1.2

Lahtiste uste nädal (tundide külastamise võimalus)

14.11-18.11

Juhtkond, klassijuhatajad

1.3

Vene Teatri külastus (muinasjutt „Paljas kuningas") (4-7.kl)

16.11

I.Õunapuu

1.4

Projekt „Minu Riik" (Riigikogu külastamine), 9.klass

28.11

N.Šutkova

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

 

 

Hingede päev

01.11

inglise keele õpetajad, huvijuhid

Kadripäev

25.11

L.Derlõš

Kodanikupäeva viktoriin (Paldiski Vene põhikoolis)

25.11

N.Vavilova

2.2

Oskusainete ja algklasside  õppetool

 

 

Lõbusad stardid

16.11

L.Kanger

Kooli kaunistamine

28.11

S.Suldenko

2.3

Reaal- ja loodusaine õppetool:

 

 

Loodusainete olümpiaadi koolivoor

16.11

N.Lisovaskaja,
I.Õunapuu

Detsember

1.

Üritused

 

 

1.1

Õppeekskursioon S-Peterburgi (9., 10 ja 12. kl)

 

J.Mihhejeva

1.2

Muusikastuudio akadeemiline kontsert

19.12

muusikastuudio õpilased ja õpetajad

1.3

Jõululaat

16.12

ÕOV

1.4

Ballett „Pähklipureja" (3.-4. kl)

17.12

S.Suldenko
N.Vavilova

1.5

Jõuluteemaline ettelugemine (1.-4.kl)

19.12

ÕOV, huvijuht

1.6

Jõulutöötuba „Küünalde kaunistamine"

20.12

huvijuhid

1.7

Jõulupeod

 • algklasside jõulupidu (1.-5.kl)
 • põhikooli  jõulupidu (6.-9.kl)

22.12

huvijuhid, ringijuhid ja klassijuhatajad

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

 

 

Jõuluprogramm vabaõhumuuseumis (4.-5. kl)

7-8.12

J.Mihhejeva

2.2

Oskusainete ja algklasside  õppetool

 

 

Saali kaunistamine ja jõulupuu ehtimine

19.12

huvijuhtud

2.3

Reaal- ja loodusaine õppetool:

 

 

Matemaatika olümpiaadi koolivoor

 

N.Shutkova
O.Orotško

 

2016-2017 õa

II poolaasta

III veerand

Jaanuar

1.

Üritused

 

 

1.1

„Mesimumm" (õpimäng 7.-9. kl)

16.01-20.01

O.Orotško

1.2

Astrid Lindgreni juubelile pühendatud üritus (3.-5. kl)

27.01

keele ja kirjanduse õpetajad

1.3

Raamatukogutunnid 1.-3. kl (toimuvad linnaraamatukogus)

19.01
27.01
02.02

klassijuhatajad

Veebruar

1.

Üritused

 

 

1.1

Vilistlaste kokkutulek:

 • koolielu tutvustav presentatsioon
 • fotonäitus
 • temaatiline vitriin

03.02.

12.kl, klassijuhataja, huvijuht

1.2

Valentinipäev

 • töötab post

14.02.

9. klass, klassijuhataja, ÕOV, aineõpetajad, huvialajuht

1.4

Eesti iseseisvuspäev (pidulik aktus)

 • edukate õpilaste vastuvõtt

23.02.

J.Mihhejeva,
I.Õunapuu,
N.Lisovskaja

1.5

Talvine spordipäev

4.-6. kl – liuväli

7.-9. kl – Kiviõli tuhamägi

22.02

klassijuhatajad, kehalise kasvatuse õpetajad

2.

Ainesektsioonid

 

 

Eesti keele ja inglise keele õppetool:

 

 

Põhikooli eesti keele olümpiaad (6-9.kl)

06.02

J. Mihhejeva,
L.Derlõs

Eesti iseseisvuspäeva piduliku aktuse ettevalmistamine

20.02-

22.02.

I.Fels, J.Mihhejeva, I.Õunapuu

Humanitaarainete õppetool:

 

 

A.Lindgreni ürituse ettevalmistus 

16.-26.01

G.Malofejeva, L.Liivik

Reaal-ja loodusainete õppetool

 

 

Põhikooli matemaatikaolümpiaad

25.01

O.Orotško, N.Šutkova

Algklasside õppetool:

 

 

Õpilastööde näitus „Minu kodumaa" (stendil)

23.02

algklasside õpetajad

Oskusainete õppetool:

 

 

kooli kaunistamine valentinipäevaks

 

tööõpetuse õpetajad

Märts

1.

Üritused

 

 

1.1

Loovtöö kaitsmine (8. klass)

03.03

klassijuhataja, aineõpetajad

1.2

Naistepäeva kontsert

08.03.

huvijuht, huviringide juhendajad

1.3

Keelte päev

 • etlejate konkurss 1.-3.kl (eesti keeles)
 • kuldvillak 4.-6.kl
 • etlejate konkurss 7.-9. kl (inglise keeles)

14.03.

kõik keeleõpetajad, huvijuhid

2.

Ainesektsioonid

 

 

Eesti keele ja inglise keele õppetool:

 

 

Keelte päev

14.03

keeleõpetajad

Algklasside ja oskusainete õppetool:

 

 

Joonistuste konkurss „Minu ema"

06.-09.03

I.Skvortsova, T.Talve

Reaal- ja loodusainete õppetool:

 

 

Känguru (matemaatiline võistlus)

27.03

O.Orotško, N.Šutkova

IV veerand (Aprill ja Mai)

1.

Üritused

 

 

1.1

Etlejate konkurss (4.-9. kl)

07.04

keele- ja kirjanduse õpetajad

1.2

12. klassi viimane koolikell

24.04

klassijuhataja

1.3

Õppekäik ajaloomuuseumi (6. kl)

27.04

N.Vavilova

1.4

Emadepäeva kontsert

12.05

klassijuhatajad, huvialajuht

1.5

Muusikastuudio lõppkontsert

25.05

muusikastuudio õpetajad

1.6

8. klassi üleminekueksam (eesti keel)

05.06

administratsioon

8. kl ja 10. klassi üleminekueksam (matemaatika)

01.06

administratsioon

1.7

Lahtiste uste päev: tulevase 1. klassi õpilaste lastevanemate koosolek

 

L. Kanger

1.8

9. klassi viimane koolikell (algus kell 13.00)

26.05

N.Šutkova

1.9

Spordipäev

02.06

kehalise kasvatuse õpetajad

 

Riigieksamid

 

 

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26.04.17
eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28.04.17
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –
02.05.17
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) –
03.–05.05, 08.–09.05.17
matemaatika (kirjalik) – 12.05.17

kooli juhtkond:
O. Jõe
J. Mihhejeva
N. Lisovskaja

 

Tasemetööd

 

 

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) vene keel (kirjalik) – 10. 05.17.
2) matemaatika (kirjalik) – 16.05.17.
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 03. 05.17.
2) matemaatika (kirjalik) – 09.05.17.
3) kolmas aine (ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18.05.17.
[RT I, 23.09.2016, 1 - jõust. 26.09.2016] 
 4) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) –
24.05.17. a.
[RT I, 23.09.2016, 1 - jõust. 26.09.2016]

kooli juhtkond:
O. Jõe
J. Mihhejeva
N. Lisovskaja

Juuni

 

Põhikooli lõpueksamid
Eesti keel võõrkeelena (kirjalik) - 29.05
Eesti keel võõrkeelena (suuline) – 30.-31.05 Matemaatika (kirjalik) – 07.06.
Kolmas eksam  – 13.06.

Kooli juhtkond:
O. Jõe
J. Mihhejeva
N. Lisovskaja

 

12. klassi koolieksam

08.06.

kooli juhtkond ja aineõpetaja

 

9. klassi lõpupidu (kell 16.00)

19.06

N.Šutkova

 

Õppenõukogu

02.06.

juhtkond, õpetajad

 

Õppenõukogu

16.06.

juhtkond, õpetajad

 

 1. Koostöö huvigruppidega

 

 1. Huvigruppide kaasamine kooli arendustegevusse
 2. Partnerlussuhted, koostööprojektidega tegelemine
 3. Rahulolu-uuringute läbiviimine kõikides huvigruppides

 

Üldeesmärk: huvigrupid on kaasatud kooli arengu toetamisse

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1.Toetada lastevanemate huvi koolis toimuva osas

Lahtiste uste nädal

 • 14.11-18.11.
 • 07.04-11.04

Kaks korda aastas

Juhtkond, klassijuhatajad

Lastevanemate üldkoosolek

 • 12.10

Kord aastas

Juhtkond, klassijuhatajad

2. Kaasata lapsevanemaid huviürituste korraldamisse

Traditsiooniliste ürituste läbiviimine

 • Isadepäev
 • Emadepäev

November
mai

Huvijuhid, klassijuhatajad

3. Selgitada välja lastevanemate arvamus koolis toimuva osas

Korraldada rahuloluküsitlusi lastevanemate seas

Üks kord aastas (teavitamine küsitlusest  üldkoosolekul)

juhtkond

4. Koostöö kooli tugistruktuuride ja linna sotsiaaltöötajate vahel

Osalemine A-rühma (tugivõrgustik), alaealiste komisjoni töös

Vastavalt vajadusele

Juhtkonna esindaja

5. Koostöö Keila linnavalitsusega

Osavõtt linna allasutuste nõupidamistest

kord kuus

direktor

 


 

Üldeesmärk: raamatukogu osaleb õpilaste silmaringi arendamisel ning õpetab õpilastele kirjanduslike allikate kasutamist

 

Raamatukogu tööplaan 2016/2017

 

 Kooliraamatukogu eesmärk on:

 • Toetada kooli õppekavas välja toodud hariduseesmärke
 • Kujundada lastes eluaegne harjumus lugemise, õppimise ja raamatukogude kasutamise vastu
 • Pakkuda võimalusi loovtööks ja info kasutamiseks
 • Võimaldada juurdepääs infoallikatele
 • Propageerida lugemist ning kooliraamatukogu kogusid ja teenuseid kogu koolis
 • Koostöös aineõpetajatega toetada erinevate ainetundide läbiviimist

Selle kõige sujuvaks toimimiseks on oluline kogu komplekteerimine, töötlemine ning teavikute kättesaadavaks tegemine. See on siis uute õpikute ning muude teavikute tellimine, arvele võtmine, töötlemine, laenutamine ja tagastamine, vajadusel väiksemate parandustööde tegemine, maha kandmine.

Õpilaste lugemishuvi tekkimise jaoks on olulised raamatukogutunnid, -näitused ning muud üritused.

 

Eesoleva õppeaasta jooksul planeeritud näitused ja üritused:

 • September – Edgar Valter 85
 • Oktoober – Mihhail Lermontov 200
  • 20. oktoober – ettelugemispäev
  • I klass tutvub raamatukoguga
 • November – Nikolai Nosov ja „Totu ja ta sõprade seiklused" 86 aastat ilmumisest)
 • Detsember – jõuluaeg
 • Jaanuar – Jakob Grimm 230
 • Veebruar – Ilon Wikland 85
 • Märts – Pjotr Jeršov 200
 • Aprill – Rahvusvaheline lasteraamatupäev
 • Mai – emadepäev,  Siima Škop 95
 • Juuni – O. L. Kierkegaard 75

Kogu aasta jooksul jooksvalt raamatukogutunnid koostöös õpetajatega.

 

 


 

 1. Eestvedamine ja juhtimine

 

 1. Kooli maine kujundamine
 2. Info liikumise parendamine
 3. Kooli sisehindamise aruande koostamine (3 aastat)
 4. Õpetajate  osalemine projektitöödes
 5. Kooli dokumentatsiooni vastavusse viimine õigusaktidega
 6. Liikluskasvatusliku tegevuse korraldamine

 

 Üldeesmärk: kool ja huvigrupid osalevad planeeritud tegevuste analüüsimisel ning parendamisel

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1.Kujundada kooli mainet

1) Sündmuste ja ürituste kajastamine kohalikus meedias ja kooli kodulehel.

pidev

juhtkond

2.Korraldada kooli töökorraldust, dokumentide korrastamist

1) Kooli tegevust reguleerivate dokumentide viimine vastavusse õigusaktidega

pidev

juhtkond, sekretär

3.Parendada koolisisest info liikumist

1) E-info edastamine

pidev

juhtkond, infojuht, huvijuht

2) Iganädalane juhtkonna infotund

pidev

juhtkond

3) EHISe andmete korrastamine

pidev

sekretär, õppealajuhataja

4.Toetuda  visioonile kooli juhtimises

1) Koolitustel, konverentsidel, õppepäevadel, nõupidamistel ja infopäevadel osalemine

vastavalt plaanidele

juhtkond

2) Kooli kodulehekülje ajakohastamine

vajadusel

infojuht

5. Koostada sisehindamise aruanne; koguda andmeid uue aruandeperioodi - õppeaasta 2016/17 kohta

1) SH aruande koostamine ja esitamine

märts

direktor

2) Kooli üldtööplaani koostamine, eesmärkide sõnastamine ja kinnitamine õppenõukogus

juuni, august

aineõpetajad, õppealajuhataja

3) Arenguvestlusete läbiviimine  personaliga

märts-mai

direktor

6. Arendada väärtusi suhetes

1) Salliv ja väärikas käitumine suhtlemisel õpilaste ja kolleegidega

pidev

õppealajuhataja

 


 

 1. Personalijuhtimine

 

 1. Täiendkoolituses osalemise ja tulemuslikkuse analüüsimine
 2. Koolisiseste koolituste läbiviimine
 3. Turvalisuse tagamine (tuleohutus, kriisiolukorras tegutsemine)
 4. Õpetaja toetamine uute pedagoogiliste suundade muutumisprotsessis (uute pedagoogiliste suundadega kaasaminek- kujundav hindamine)
 5. Personali tegevuse hindamine, sisevaatlus

 

Üldeesmärk: koolis töötab kompetentne, oma tööd väärtustav ning motiveeritud personal

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1.Hinnata ja  korrastada kooli  personalipoliitika

1) Personali kaasamine  kooli arendustegevusse

pidev

direktor

2) Kooli töötajate arengu toetamine

pidev

direktor

2. Hinnata ja kavandada täiendkoolituses osalemist ning personali vastavust kvalifikatsioonile

Sisekoolituste läbiviimine vastavalt plaanile  ja rahalistele võimalustele

aasta jooksul

juhtkond

3. Teostada sisevaatlus personali hindamiseks sisehindamise raames

Rahuloluküsitluse koostamine personalile juhtimise valdkonnas

kord aastas

direktor

 


 

Üldeesmärk: Õppenõukogu toetab organisatsiooni  olemasolu

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

Planeerida õppenõukogu  töö otstarbekalt

1) Õppenõukogu päevakorra planeerimine

2) HEV õppe korraldamine

3) Turvalisusküsimused

vähemalt 4x õppeaastas

juhtkond

Õppenõukogude läbiviimine

 • I veerand – 20. oktoober
 • II veerand – 20. detsember
 • III veerand – 16. märts
 • IV veerand – 5. juuni
 • õppeaasta lõpetamine –
  30. august

 

õppenõukogu esimees

Planeerida õppeaasta töö

1) Kooli üldtööplaani kinnitamine

2) IÕK rakendamine

august

õppenõukogu esimees

Viia läbi uue arengukava koostamise protsess

1) Arengukava koostamine

2) Arvamuse avaldamine kooli arengukava

I poolsaasta  

õppenõukogu esimees

Tegelda õppekava arendusprotsessiga

 

1) Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine nende kohta

juuni-august

õppenõukogu esimees

Analüüsida õppekasvatustöö tulemusi

1) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine

juuni -august

õppenõukogu esimees

2) Klassikursuse kordama jätmine

juuni -august

õppenõukogu esimees

3) Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

juuni -august

õppenõukogu esimees

4) Õpilaste tunnustamine (kiituskirjad)

juuni -august

õppenõukogu esimees

5) Põhikooli eksamitulemuste analüüs

august

õppenõukogu esimees

6) Õppeaasta õppe-kasvatustöö analüüs ja ettepanekute tegemine paremate tulemuste saavutamiseks

august

õppenõukogu esimees

 


 

LISA 1

 

Sisekontroll 2016-2017 õa

Sisekontrolli tegevused

Aeg

Vastutav isik

Tulemuste esitamine

Ainekavad

september

Jelena Mihhejeva

e-post

Töökavad

september, jaanuar

Jelena Mihhejeva

e-post

Klasside e-päevikud

pidev

Jelena Mihhejeva

e-post

Koolikohustuste täitmine

pidev

Nadežda Lisovskaja

e-post

Puudumised e-päevikus

oktoober, detsember, märts, mai

Nadežda Lisovskaja

õppenõukogu

Õpilasraamatu täitmine

juuni, august

Klassijuhatajad
kooli sekretär

 

Kontrolltööde plaan

iga veerandi algus

Nadežda Lisovskaja

õppenõukogu ja e-kool

Töödistsipliin

pidev

Oksana Jõe

arenguvestlus

Tundide vaatlus eesmärgiga hinnata HEV-õpilaste

 

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

05.- 09. detsember

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

21. – 25. november

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

07. -11. november

juhtkond

arenguvestlus

 • Vene keel ja kirjandus

6.-17. veebruar

juhtkond

arenguvestlus

 • Eesti keel ja ained eesti keeles

12. – 23. jaanuar

juhtkond

arenguvestlus

 • Inglise keel

27.02 – 03.03.

juhtkond

arenguvestlus

 • Matemaatika ja informaatika

06.-10. märts

juhtkond

arenguvestlus

 • Loodusained

27.03 – 07. aprill

juhtkond

arenguvestlus

 • Ajalugu ja ühiskonna-õpetus

10. - 13. aprill

juhtkond

arenguvestlus

 • Oskusained

17. – 21. aprill

juhtkond

arenguvestlus

operatiivne kontroll

vastavalt vajadusele

juhtkond

õpetajate list

Õppe- ja metoodilise materjali taotluste ja tellimuste analüüs

detsember, aprill

Oksana Jõe,
Angela Saard

õppenõukogu

Klassijuhatamine (tegevused ja analüüs)

september, mai

juhtkond

arenguvestlused