Keila Ühisgümnaasiumi üldtööplaan, 2017-2018 õa

 

Üldsätted

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §70 lg 1 p 1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevusealane kohustuslik dokument.  Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad.

Üldtööplaani arutab läbi ja kiidab heaks kooli õppenõukogu iga õppeaasta algul.

Üldtööplaani nõuetekohase täitmise kindlustab kooli direktor.

Üldtööplaani ja selle andmestikku säilitatakse kolm aastat. Alates 01.09.2010 tuleb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 § 2 p 2 kohaselt kinnitada üldtööplaan iga õppeaasta alguseks.

Kooli arenguülesanded on püstitatud järgmistest arengueesmärkidest lähtuvalt:

 • uuenenud õpikäsitus ja õpilaste individuaalse arengu toetamine, veelgi suurem rõhuasetus õppijakesksele lähenemisele;
 • pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid;
 • elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus;
 • digipööre elukestvas õppes
 • võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv
 • tulemuslik ressursikasutus.

 

Eesmärgid 2017/2018.õppeaastaks

 

 1. Õppe-kasvatustöö

 

 1. Kooliõppekava arendamine
 2. Õpilase arengu toetamine väärtuskasvatuse põhimõtete alusel (õpilaste õpimotivatsiooni tõstmine ja väärtushinnangute kujundamine,  aineolümpiaadideks valmistumine ja osavõtt, loovtööd põhikoolis)
 3. Ühiste hindamisnõuete korrigeerimine (hindamisjuhendi täiendamine, trimestrite sisseviimine)
 4. Kujundava hindamise süsteemi arendamine ja kasutamine õppetöös
 5. Õppekava rakendamine  (tasemetööd, põhikooli eksamid ja loovtöö, üleminekueksam,  õppekäigud ja matkad, projektipõhine tegevus)
 6. Tugisüsteemide töö korraldamine: HEV-koordinaatori, sotsiaalpedagoogi, õpiabi  ja logopeedi teenuste kasutamine laste abistamisel
 7. Õpetaja kutse-eetika järgimine, sallivuse ja konfidentsiaalsuse tagamine
 8. Karjäärinõustamine
 9. Huviringide tegevus (ringides osalemine, tulemuslikkus)

 


 

Üldeesmärk:  uuenenud õpikäsitus ja õpilaste individuaalse arengu toetamine
(rõhuasetus õppijakesksele lähenemisele)

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1. Õppijakeskse õpikäsituse laialdasem ja sagedasem praktiseerimine, rakendamine

1) Ainekavade korrastamine 

september

aineõpetajad (AÕ)

2) Ainekavade ja töökavade kooskõla analüüsimine

pidev

õppealajuhataja (ÕJ)

 

3) VIII klassi õpilaste loovtööde või praktiliste tööde juhendamine

 

aineõpetajad AÕ

 

4) Muudatuste tegemine kooliõppekavasse (muudatused tunnijaotusplaanis)

 

ÕJ

direktor

2. Iga õppija individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamine

1) Õpioskuste arendamine ja õpihoiakute kujundamine ainetundides

pidev

aineõpetajad

2) Maakondlikel aineolümpiaadidel ja aineüritustel osalemine

vastavalt plaanile

aineõpetajad

 

3) Õpilaste loovuse arendamine

pidev

klassijuhatajad

3. Kujundava hindamise arendamine ja kasutamine

1) Õpilaste hinnete kajastamine e-koolis

pidev

aineõpetajad

2)Tagasiside saamine õpetajatelt kujundava hindamise tulemuslikkusest

august

õppealajuhataja

4. Õppekava rakendamine

1) Tasemetööde läbiviimine ja tulemuste analüüs

mai

 

õppealajuhataja

 

2) Loovtöö koostamine 8. kl ja tulemuslikkuse analüüs

august

 

õppealajuhataja

 

3) Üleminekueksami korraldamine

mai-juuni

õppealajuhataja

4) Õpilaste õpitulemusi analüüsimine kooliastmeti

juuni-august

õppealajuhataja

 

5) Kontrolltööde graafiku jälgimine koolis

pidev

 

õppealajuhataja

 

6) Eksamigraafikute koostamine

märts

õppealajuhataja

7) Analüüsida eksamite tulemusi ja teha kokkuvõtteid loovtöö tulemustest

august

õppealajuhataja

5. Tugisüsteemide töö korraldamine

1) Õpilaste ja lastevanemate nõustamine

 

vajadusel

 

õppealajuhataja

 (HEVko)

2) Planeerimine  ja koordineerimine:

- õpiabirühmad

- pikapäevarühm

- väikeklass II ja III astmel

- kõneravi tunnid

 

õppealajuhataja

 

6. Õpetaja kutse-eetika, sallivuse ja konfidentsiaalsuse tagamine

1) Aineõpetajate tundide külastamine (vastavalt sisekontrolli plaanile) (vt lisa)

aasta jooksul

juhtkond

 

2) Õpilaste rahulolu küsitluse läbi viimine ja analüüsimine õppe-kasvatustegevuse  küsimustes

märts

 

õppealajuhataja

 

7. Karjääriõpetuse planeerimine

1) 9. kl õpilastele karjäärinõustamise korraldamine ja õppimisvõimaluste  tutvustamine

 

jaan-märts

 

klassijuhataja

8. Huvitegevuse korraldamine

1) Kooli huviringide tööle rakendamine

august

huvijuht

2) Õpilaste  osavõtt huvitegevusest: analüüsimine klasside lõikes

 

huvijuht

9. Liikluskas-vatuslik tegevuse koolis

1) Klassi- ja aineõpetajad määravad liikluskasvatuse teemad, mida käsitletakse integreeritult ainetundides

(vt www.mnt.ee/index.php?id=11240)

Pidev

klassijuhatajad ja aineõpetajad

2) Maanteeameti projektides osalemine

 

vastavalt võimalustele

 

 

Üldeesmärk: huvitegevus toetab õppetööd ning toetab isiklike, kultuuriliste ja ühiskondlike väärtuste kujundamist (kodukoha haridus- ja kultuurielu väärtustamine, tervislike  eluviiside väärtustamine, enesehinnangu kujundamine, liikluskultuuri kasvatamine ja loovuse arendamine iseendas)

 

Nr

Üritus

Kuupäev

Vastutavad ja kaasatud isikud

 

September

1.

Üritused

1.1

Teadmiste päeva ettevalmistamine

 • saali kaunistamine
 • vitriinide kujundamine

 

29.08.-31.08.

 

1. klassijuhataja, huvijuhid

1.2

Teadmiste päev: 1.septembri avaaktus koolis ja Keila lauluväljakul

01.09.

 

1. kl klassijuhataja, ÕOV, huvijuhid

1.3

Spordipäev

8.09

kehalise kasvatuse õpetajad

1.4

ÕOV valimised ja tööplaneerimine

8.09

ÕOV, huvialajuht

1.5

Raamatubingo lugemisvõistlus

11.09

A.Saard

1.6

Raamatukogutunnid

11.09-22.09

A.Saard

1.5

Lastevanemate koosolek ja klassikoosolek

20.09.

juhtkond, klassijuhatajad, aineõpetajad

1.6

Õppekäigud KIK projekti raames (Silmi õpikoda)

 

 

 

 

Eluslooduse uurimise päev (9. kl)

07.09.

klassijuhatajad

Retk Riimi rannaniidule (3.-4. kl)

21.09.

klassijuhatajad

Retk Riimi rannaniidule (5.-6. kl)

22.09.

klassijuhatajad

Kalamaimud (1.-2. kl)

25.09.

klassijuhatajad

Eluslooduse uurimise päev (7.-8. kl)

26.09.

klassijuhatajad

2.

Õppetoolid

 

 

2.2

 

Oskusainete ja algklasside  õppetool:

töö planeerimine

spordipäeva ettevalmistus ja läbiviimine

 

 

1 nädal

L.Kanger

2.3

 

Reaal- ja loodusainete õppetool:

töö planeerimine, õppekäikude ja õppeekskursioonide plaani kinnitamine

õppekäikude korraldamine KIK projekti raames

1 nädal

 

O.Orotško

 

 

Oktoober

1.

Üritused

1.3

Pildistamine

02.10

huvijuhid ja klassijuhatajad

1.2

Õpetajate päev

ÕOV päev

Väike kontsert õpetajatele

vastuvõtt ja kontsert Keila KK

06.10.

Huvijuhid, ÕOV

 

1.3

Kooli 50. juubel

10.10

kogu koolipere

 

KIK projekti õpilastööde näitus (III korrus)

09.-13.10

A.Saard

1.4

Sügispidu (1.-4. kl)

20.10

algklasside ja oskusainete õppetool

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

 

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

Halloween

31.10

 

inglise keele õpetajad

 

2.2

 

Oskusainete ja algklasside  õppetool:

õpilastööde näitus

 

10.10

 

algklasside õpetajad

tööõpetuse õpetajad

kehalise kasvatuse õpetajad

2.3

 

Reaal- ja loodusaine õppetool:

Geograafia viktoriin III astmel

Matemaatika viktoriin 4-5. Kl

„Keila Vesi" (õppekäik. 5.kl)

 

20.10

20.10

kolmas nädal

 

I.Õunapuu

O.Orotško, N.Šutkova

I.Õunapuu

 

November

1.

Üritused

 

 

1.1

 

Muusikanädal algklassidele (koostöös Saksa Gümnaasiumi õpilastega)

30.10-03.11

A.Saard

 

1.2

 

Projekt „Minu Riik" (Riigikogu külastamine), 9.klass

 

L.Kanger

2.

Õppetoolid

 

 

2.1

 

Humanitaar- ja võõrkeelte õppetool:

Kadripäev

Kodanikupäeva viktoriin (koos Paldiski Vene põhikooliga)

Muuseumitund Niguliste kirikus (7. kl)

 

24.11

24.11

 

17.11

 

L.Derlõš

N.Vavilova

 

J.Mihhejeva

2.2

 

Oskusainete ja algklasside  õppetool

Lõbusad stardid

 

Etlejate konkurss

Kooli kaunistamine

 

teine nädal

24.11

30.11

 

L.Kanger

S.Suldenko

I.Skvotsova

huvijuhid

 

Detsember

1.

Üritused

 

 

1.1

 

Raamatubingo võistluse vahekokkuvõte

 

4.-8.12

 

A.Saard

1.2

 

Avatud tund inglise keele grupile (koos vanematega)

 

11.-15.12

 

A.Saard

 

1.3

 

Õppeekskursioon S-Peterburgi (7.-9. kl)

 

15.-17.12

 

I.Õunapuu

J.Mihhejeva

1.4

 

Vene teatri etendus (1.-5.kl)

 

15.12

 

S.Suldenko, N.Vavilova

1.5

 

Muusikastuudio akadeemiline kontsert

 

19.12

 

muusikastuudio õpilased ja õpetajad

1.6

 

Jõulutöötuba „Võlumartsipan"

Jõuluteemaline ettelugemine (1.-4.kl)

18.12

19.12

ÕOV

huvijuhid

1.7

Jõulupeod

algklasside jõulupidu (1.-5.kl)

põhikooli  jõulupidu (6.-9.kl)

 

20.12

22.12

 

 

 

ÕOV, huvijuht

huvijuhid

huvijuhid, ringijuhid ja klassijuhatajad

2.

Õppetoolod

 

 

2.1

 

Oskusainete ja algklasside  õppetool

Saali kaunistamine ja jõulupuu ehtimine

19.12

huvijuhid

2.2

 

Reaal- ja loodusaine õppetool:

Matemaatika olümpiaadi koolivoor

08.12

N.Shutkova

O.Orotško

 


2017-2018 õa

II poolaasta

 

Jaanuar

 

 

1.

Üritused

 

 

1.1

„Mesimumm" (õpimäng 7.-9. kl)

15.01-

19.01

O.Orotško

1.3

Töötukassa seminarid 7.-9. kl

22.01

klassijuhatajad

 

Veebruar

 

 

1.

Üritused

 

 

1.1

Projekt „Minu Riik" (9. kl)

01.02

klassijuhataja

1.2

Valentinipäev

töötab post

1.-3. kl – etlejate konkurss

7.-9. kl - meeskonnamäng

14.02.

9. klass, klassijuhataja, ÕOV, aineõpetajad, huvialajuht

1.2

Koolidevaheline ajalooviktoriin „Eesti 100" (koos Paldiski vene põhikoolid)

21.02

 

1.4

Eesti iseseisvuspäev (pidulik aktus)

edukate õpilaste vastuvõtt

23.02.

J.Mihhejeva

I.Õunapuu

N.Lisovskaja

2.

Ainesektsioonid

Eesti keele ja inglise keele õppetool:

Põhikooli eesti keele olümpiaad (4-9.kl)

Eesti iseseisvuspäeva piduliku aktuse ettevalmistamine

Humanitaarainete õppetool:

Ajalooviktoriini eelvoor 

 

Algklasside õppetool:

Õpilastööde näitus „Eesti vabariik 100" (II korrus)

Oskusainete õppetool:

kooli kaunistamine valentinipäevaks

rahvastepalli võistlused

 

 

 

02.02

20.02-

22.02.

 

29.01-02.02.

 

23.02

 

 

13.02

26.01

 

 

J. Mihhejeva, L.Derlõs

I.Fels, J.Mihhejeva, I.Õunapuu

 

N.Vavilova

 

 

algklasside õpetajad

 

 

tööõpetuse õpetajad

kehalise kasvatuse õpetajad

 

Märts

 

 

1.

Üritused

 

 

1.2

Naistepäeva kontsert

08.03.

huvijuht, huviringide juhendajad

1.3

Talvespordipäev liuväljal

09.03

kehalise kasvatuse õpetajad ja klassijuhatajad

1.4

Keelte päev „Eesti Vabariik 100"

- etlejate konkurss 1.-3.kl (eesti keeles)

- etlejate konkurss 4.-9. kl (eesti keeles)

14.03.

kõik keeleõpetajad, huvijuhid

2.

Ainesektsioonid

Eesti keele ja inglise keele õppetool:

Keelte päev

Algklasside ja oskusainete õppetool:

Õppekäik Tallinna lennujaama (2.kl)

Reaal- ja loodusainete õppetool:

Känguru (matemaatiline võistlus)

 

Tervise ja ohutuse nädal

 

 

 

14.03

 

09.03

 

27.03

 

19.03-23.03

 

 

keeleõpetajad

 

I.Skvortsova

 

O.Orotško

N.Šutkova

I.Õunapuu, keh. kasvatuse õpetajad

 

IV veerand (aprill ja mai)

 

 

1.

 

 

Üritused

 

 

 

 

 

1.1

Komöödia päev

03.04

 

keele- ja kirjanduse õpetajad

1.2

Õpilaskonverents „Keila 80" (4.-9.kl)

19.04

aineõpetajad ja klassijuhatajad

1.3

Harjumaa muuseumi päev

20.04

huvijuhid

1.4

Emadepäeva kontsert

11.05

klassijuhatajad, ringijuhid, huvialajuht

1.5

Muusikastuudio lõppkontsert

28.05

muusikastuudio õpetajad

1.6

8. kl üleminekueksam

(matemaatika)

 

 

04.06

 

matemaatikaõpetajad

1.7

Lahtiste uste päev: tulevase 1. klassi õpilaste lastevanemate koosolek

 

 

L. Kanger

1.8

9. klassi viimane koolikell (algus kell 13.00)

31.05

L.Kanger

1.9

Spordipäev

08.06

kehalise kasvatuse õpetajad

 

Riigieksamid (õhtukool)

 

 

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 17.–19. aprill 2018. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2017. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai, 8.–9. mai 2017. a;
matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;

kooli juhtkond:

 

O. Jõe

J. Mihhejeva

N. Lisovskaja

 

Tasemetööd

 

 

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;

 2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

 3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

kooli juhtkond:

 

O. Jõe

J. Mihhejeva

N. Lisovskaja

 

Juuni

 

 

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel võõrkeelena (kirjalik) - 01.06

Eesti keel võõrkeelena (suuline) – 4.-5.05

Matemaatika (kirjalik) – 08.06.

Kolmas eksam  – 13.06.

 

 

Kooli juhtkond:

 

O. Jõe

J. Mihhejeva

N. Lisovskaja

 

9. klassi lõpupidu (kell  12.00)

 

22.06

L.Kanger

 

 

 

 

 1. Koostöö huvigruppidega
 1. Huvigruppide kaasamine kooli arendustegevusse
 2. Partnerlussuhted, koostööprojektidega tegelemine
 3. Rahulolu-uuringute läbiviimine kõikides huvigruppides

 

Üldeesmärk: huvigrupid on kaasatud kooli arengu toetamisse

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1.Toetada lastevanemate huvi koolis toimuva osas

Lahtiste uste nädal

 • 02.04-06.04

Lastevanemate üldkoosolek

 • 20. september

Üks kord aastas

 

kord aastas

juhtkond, klassijuhatajad

2. Kaasata lapsevanemaid huviürituste korraldamisse

Traditsiooniliste ürituste läbiviimine

 • sügispidu
 • jõulupidu
 • vabariigi aastapäeva
 • edukate õpilaste vastuvõtt
 • emadepäev
 • klassiüritused õppeaasta lõpus

 

huvijuhid

klassijuhatajad

3. Vanemate abistamine kasvatus-küsimustes koolituse organiseerimise ja vestluste kaudu

Ümarlaudade korraldamine

Kooli (vajadusel - väljaspool kooli) spetsialistide kaasamine

 

 

4. Selgitada välja lastevanemate arvamus koolis toimuva osas

Korraldada rahuloluküsitlusi lastevanemate seas

Üks kord aastas (teavitamine küsitlusest  üldkoosolekul)

juhtkond

5. Koostöö kooli tugistruktuuride ja linna sotsiaaltöötajate vahel

Osalemine A-rühma (tugivõrgustik), alaealiste komisjoni töös

vastavalt vajadusele

juhtkonna esindaja

6. Koostöö Keila linnavalitsusega

Osavõtt linna allasutuste nõupidamistest

kord kuus

direktor

 

Üldeesmärk: raamatukogu osaleb õpilaste silmaringi arendamisel ning õpetab õpilastele kirjanduslike allikate kasutamist

 


 

Raamatukogu tööplaan

 

Raamatukogu tööplaan 2017/2018

 

 Kooliraamatukogu eesmärk on:

 • Toetada kooli õppekavas välja toodud hariduseesmärke
 • Kujundada lastes eluaegne harjumus lugemise, õppimise ja raamatukogude kasutamise vastu
 • Pakkuda võimalusi loovtööks ja info kasutamiseks
 • Võimaldada juurdepääs infoallikatele
 • Propageerida lugemist ning kooliraamatukogu kogusid ja teenuseid kogu koolis
 • Koostöös aineõpetajatega toetada erinevate ainetundide läbiviimist

Selle kõige sujuvaks toimimiseks on oluline kogu komplekteerimine, töötlemine ning teavikute kättesaadavaks tegemine. See on siis uute õpikute ning muude teavikute tellimine, arvele võtmine, töötlemine, laenutamine ja tagastamine, vajadusel väiksemate parandustööde tegemine, maha kandmine.

Õpilaste lugemishuvi tekkimise jaoks on olulised raamatukogutunnid, -näitused ning muud üritused.

September:

 • 1.09.2017 – 15.09.2017 „Õpilaste soovid algavaks kooliaastaks!" raamatukogu seinal. Lisaks kaunistasid kaks noort raamatukogu seina luuleklassikute töödega eesti ja vene keeles.
 • 7.09 või 12.09 raamatukogu blogile viitamine kooli kodulehelt. Teave selle kohta
  e-kooli.
 • 12.09.2017 – Raamatubingo lugemisvõistluse väljakuulutamine
 • Igale kooliastmele on välja valitud 6 eestikeelset raamatut, lugeda saab maksimaalselt 6 raamatut. Iga osaleja saab endale bingokaardi, kuhu saab raamatukoguhoidjalt pärast paarile küsimusele vastamist bingo-kleepsu. Esimesed tulemused ja vaheautasustamise-pidu toimub detsembri teisel nädalal kooliastmete järgi millalgi 4.-8.detsembri vahel. Lugemisvõistlus saab kajastuse ja kooli kodulehel raamatukogu-blogis.
 • 25.-29.septembri vahel toimuvad algklasside õpilastele raamatukogutunnid, kus räägime raamatutest, autoritest, raamatukogust ja sellest mida praegu saab teha erinevates Harjumaa ja Tallinna raamatukogudes, Eesti Lastekirjanduse Keskuses, korrektsest käitumisest raamatukogus ja loome klassitöö või individuaalsed tööd läbitava teema raames.  Tundides valminud projektid leiavad kajastuse ja kooli kodulehel raamatukogu-blogis.
 • 12.sept.-31.mai - Internetis saab olema kättesaadav parimaid vene keeles kirjutatud või vene keelde tõlgitud lasteraamatuid tutvustav blogi, kuhu uusi sissekandeid tehakse kord kuus, või kord nädalas, ja mis annab õpilastele teada headest raamatutest, mis on aegade jooksul ilmunud ja ikka veel uued. NÖ raamatusoovitused, koostöös vene keele õpetajatega.

 

Oktoober:

 • 5.oktoober – õpetajate päev. Kooli algklasside näitering esineb õpetajate päeval õpetajatele väikese luulepõimikuga.
 • Oktoobri algus – valmistame kooli aastapäevaks näituse, kus lapsed ise soovivad midagi ilusat koolile, õpetajatele, iseendile. Parimad soovid tulevad väljapanekule. Raamatukogu tutvustab õpikuid ja aabitsaid, mis on välja antud viimase 50 aasta jooksul väikese tutvustuse kaudu esimeses ja teises kooliastmes. Kui jõuab , ka kolmandas kooliastmes. Tutvustused leiavad aset enne koolivaheaega.
 • 2.-6.oktoober -  kogume kokku fotod ja pildid KIK projekti raames Silma õpikojas nähtu-kuuldu-tehtu põhjal. Koostöö kooli algklasside õpetajate ja kunstiõpetajatega.
 • 9.-31.oktoober – esitleme näitust KIK õpilastöödest kolmanda korruse koridoris.
 • 16.-20.oktoober – näitus-eksperiment käed külge „Jalutuskäik teadusmaailma": teeme koos lastega lühikesi eksperimente matemaatika, füüsika jm valdkondades. Näitus leiab kajastust ka kooli kodulehel raamatukogu-blogis.

November:

 • 6.-17.november – muusikanädal algklassidele „Jalutuskäik muusikas". Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased on külas algklassidel, et populariseerida muusikat perfomans-loengu kaudu. Samal nädalal algklasside näiteringi ja muusikaõpetaja Juliaga ja algklasside õpetajatega koostöös väike muusika-mäng algklassidele.
 • 27.november – 1.detsember – Raamatukogu koostab järgmise õppeaasta õpikute-töövihikute tellimust õppekirjanduse kirjastustele.

Detsember:

 • 4.-8.detsember – vahekokkuvõtted Raamatubingo võistlusel, väikesed premeerimised.
 • 11.-15.detsember – algklasside näitering esitab lühinäidendi algklassidele.
  AVATUD TUND inglise keele grupile koos vanematega.
 • 18.-22.õpikute vahetus, eksperimentide nädal, soovijatel võimalik värvida pilte jms. Võimalus vaadata multifilme-filme. Algklasside õpilased klasside kaupa tutvustavad raamatukogus klassikaaslastele oma lemmikraamatuid, lemmikfilme, kirjutavad luuletusi või lugusid……

 

 


 

 1. Eestvedamine ja juhtimine

 

 1. Kooli maine kujundamine
 2. Info liikumise parendamine
 3. Kooli sisehindamise aruande koostamine
 4. Õpetajate  osalemine projektitöödes
 5. Kooli dokumentatsiooni vastavusse viimine õigusaktidega
 6. Liikluskasvatusliku tegevuse korraldamine

 

 Üldeesmärk: kool ja huvigrupid osalevad planeeritud tegevuste analüüsimisel ning parendamisel

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1.Kujundada kooli mainet

1)Sündmuste ja ürituste kajastamine kohalikus meedias ja kooli kodulehel.

pidev

juhtkond

2.Korraldada kooli töökorraldust, dokumentide

korrastamist

1)Kooli tegevust reguleerivate dokumentide viimine vastavusse õigusaktidega

pidev

juhtkond, sekretär

3.Parendada koolisisest info liikumist

 

1) E-info edastamine

 

pidev

 

juhtkond, infojuht, huvijuht

2) Iganädalane juhtkonna infotund

pidev

juhtkond

3) EHISe andmete korrastamine

pidev

sekretär, õppealajuhataja

4.Toetuda  visioonile kooli juhtimises

1) Koolitustel, konverentsidel, õppepäevadel, nõupidamistel ja infopäevadel osalemine

vastavalt  plaanidele

juhtkond

2) Kooli kodulehekülje ajakohastamine

vajadusel

infojuht

5. Koostada sisehindamise aruanne; koguda andmeid uue aruandeperioodi - õppeaasta 2016/17 kohta

1) SH aruande koostamine ja esitamine

märts

 

direktor

 

2) Kooli üldtööplaani koostamine, eesmärkide sõnastamine ja kinnitamine õppenõukogus

juuni

 

aineõpetajad

 

3) Arenguvestlusete läbiviimine  personaliga

august

märts-mai

õppealajuhataja

direktor

6. Arendada väärtusi suhetes

1) Salliv ja väärikas käitumine suhtlemisel   õpilaste ja kolleegidega

pidev

õppealajuhataja

 


 

 1. Personalijuhtimine

 

 1. Täiendkoolituses osalemise ja tulemuslikkuse analüüsimine
 2. Koolisiseste koolituste läbiviimine
 3. Turvalisuse tagamine (tuleohutus, kriisiolukorras tegutsemine)
 4. Personali tegevuse hindamine, sisevaatlus

 

Üldeesmärk: koolis töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

1. Hinnata ja  korrastada kooli  personalipoliitika

 

1) Personali poolt üheselt mõistetavate protseduurireeglite ja kindlate reglementide edasi arendamine

pidev

direktor

2) Personali kaasamine  kooli arendustegevusse

pidev

 

direktor

 

3) Kooli töötajate arengu toetamine

pidev

direktor

2. Hinnata ja kavandada täiendkoolituses osalemist ning personali vastavust kvalifikatsioonile

Sisekoolituste läbiviimine vastavalt plaanile  ja rahalistele võimalustele

 

aasta jooksul

juhtkond

3. Teostada sisevaatlus personali hindamiseks sisehindamise raames

Rahuloluküsitluse koostamine personalile juhtimise valdkonnas

Kord aastas

 

direktor

 

 

 

Üldeesmärk: Õppenõukogu toetab organisatsiooni  olemasolu

 

Tegevuseesmärk

Tegevused

Aeg

Vastutajad

Planeerida õppenõukogu  töö otstarbekalt

1) Õppenõukogu päevakorra planeerimine

vähemalt 3x õppeaastas

juhtkond

2) HEV õppe korraldamine

september

 

3) Turvalisusküsimused

august

 

Õppenõukogude läbiviimine

 • I trimester – 29. november
 • II trimester – 9. märts
 • III trimester – 7. juuni
 • õppeaasta lõpetamine – 30. august

 

Õppenõukogu esimees

Planeerida õppeaasta töö

1) Kooli üldtööplaani kinnitamine

2) IÕK rakendamine

august

 

Õppenõukogu esimees

Viia läbi uue arengukava kinnitamise protsess

1) Arvamuse avaldamine kooli arengukava

I poolsaasta  

Õppenõukogu esimees

Tegelda õppekava arendusprotsessiga

 

1) Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuste avaldamine nende kohta

juuni-august

Õppenõukogu esimees

Analüüsida õppekasvatustöö tulemusi

1) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine

juuni -august

 

Õppenõukogu esimees

2) Klassikursuse kordama jätmine

 

 

3) Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

 

 

4) Õpilaste tunnustamine (kiituskirjad)

 

 

5) Põhikooli eksamitulemuste analüüs

august

 

6) Õppeaasta õppe-kasvatustöö analüüs ja ettepanekute tegemine paremate tulemuste saavutamiseks

 

 

 


 

LISA 1

 

Sisekontroll 2017-2018 õa

 

Sisekontrolli tegevused

Aeg

Vastutav isik

Tulemuste esitamine

Ainekavad

september

Jelena Mihhejeva

e-post

Töökavad

september, jaanuar

Jelena Mihhejeva

e-post

Klasside e-päevikud

pidev

Jelena Mihhejeva

e-post

Koolikohustuste täitmine

pidev

Nadežda Lisovskaja

e-post

Puudumised e-päevikus

november, märts, juuni

Nadežda Lisovskaja

õppenõukogu

Õpilasraamatu täitmine

juuni, august

klassijuhatajad

kooli sekretär

 

Kontrolltööde plaan

iga semestri algus

Nadežda Lisovskaja

õppenõukogu ja e-kool

Töödistsipliin

pidev

Oksana Jõe

arenguvestlus

Tundide vaatlus eesmärgiga hinnata HEV-õpilaste

 

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

veebruar

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

jaanuar

juhtkond

arenguvestlus

 1. klass

detsember

juhtkond

arenguvestlus

Noorte õpetajate toetamine

vastavalt vajadusele

juhtkond

arenguvestlus

Tundide vaatlus õpetajate vahelise koostöö raames

üks kord aastas

kõik aineõpetajad

tagasisideleht

Operatiivne kontroll

vastavalt vajadusele

juhtkond

õpetajate list

Õppe- ja metoodilise

materjali taotluste ja

tellimuste analüüs

detsember, aprill

Oksana Jõe,

Angela Saard

õppenõukogu

Klassijuhatamine (tegevused ja analüüs)

september, mai

juhtkond

arenguvestlused