Keila Ühisgümnaasiumi päevakava

2018-2019 I pa

Kehtestatud Keila Ühisgümnaasiumi direktori käskkirjaga Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 25 alusel

Üldsätted

1. Kooli  päevakava on dokument, mis kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust (sh tunniplaani).

1.1 Kooli päevakava kehtestab direktor.

Koolipäev

2. Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 07.00-19.00. Kooli uksed  avab  ning  signalisatsiooni  lülitab  välja  vastuvõtujuht.

2.1 Laupäeval on koolimaja avatud kell 09.00-12.00. Laupäeval töötab eelkool ja võtab vastu logopeed.

2.2 Koolivaheaegadel on koolimaja avatud esmaspäevast reedeni kell  8.30 -15.00.

 

Õppetöö

3. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 15 minutit.

3.4 Tundide kellaajad:

Statsionaarne osakond (1.-9. kl)

Mittestatsionaarne osakond (9.-12.kl)

8.30 - 9.15

9.25 – 10.10

10.25 - 11.10

11.25 - 12.10

12.25 - 13.10

13.20 - 14.05

14.15-  15.00

1.15.00-15.45

2. 15.50-16.35

3. 16.40-17.25

4. 17.30-18.10

5.18.15-19.00

 

 

Söögivahetunnid 

10.10 – 10.25 (I – III klass)

11.10 -11.25   ( IV-VI klass)
12.10 – 12.25  (VII – IX klass)

 

3.6  Õppetegevust reguleerib tunniplaan. Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina ja avalikustatakse e-koolis ja kooli kodulehel, tunniplaan on kättesaadav kooli infostendil.

3.7  Pikapäevarühm töötab kell 12.10 – 16.10.

3.8 Pikapäevarühma päevakava:

12.10-13.10

puhkus vabas õhus ja/või noortekeskuse külastamine, osalemine ringide töös

13.10-14.00

koduste õpiülesannete täitmine, osalemine ringide töös

14.00-14.30

eine

14.00-16.10

üldarendav tegevus (käeline tegevus, filmide vaatamine, lugemine jms) ja osalemine ringide töös

 

3.9  Muudatustest tunniplaanis teatab õppealajuhataja klassijuhatajale, aineõpetajale, kes omakorda  informeerib õpilasi.

Huvitegevus

4. Huvitegevus toimub vastavalt graafikule kell 12.10 – 18.00

4.1 Ringijuht teavitab õpilaste kooli esindamisest vallas/maakonnas/vabariigis klassijuhatajat ning koostöös direktoriga korraldab käskkirjalise vormistamise.

.